لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۲۳

همايش آينده دموكراسي در ايران به دعوت ايرانيان دموكرات در آلمان برپا شد


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): در آلمان به دعوت ايرانيان دموكرات در اين كشور، همايشي با عنوان آينده دموكراسي در ايران برپاشد كه در آن سعيد مدني، از فعالان جنبش دانشجويي و روزنامه نگار در ايران، با ارائه آمار و ارقامي در مورد جمعيت شهرنشيني ايران گفت كه هر سال يك ميليون نفر به جمعيت پانزده تا بيست و نه ساله در ايران اضافه مي شود. شهرام ميريان (راديو فردا): سعيد مدني در آغاز سخن به تغييرات در دو حوزه عمومي و مذهب اشاره كرد و گفت: دگرگونيها در دو دهه اخير در ايران بيشتر اجتماعي بوده تا سياسي. وي يكي از تغييرات را در عامل جمعيت جستجو كرد و با ارائه آماري به اين نتيجه رسيد كه جمعيت ايران با شتاب فراوان به سوي شهرنشيني گام برمي دارد. سعيد مدني آنگاه گفت كه هر سال يك ميليون تن به جمعيت پانزده تا بيست و نه ساله در ايران اضافه مي شود. گرايش به رفتار ديني، ديگر مقوله اي بود كه سعيد مدني، روزنامه نگار در ايران به آن اشاره كرد و با استناد به يك نمونه گيري و تحقيق علمي كه از سه هزار و پانصد و چهل تن از شهرنشينان به عمل آمده، گفت: سعدي مدني: سئوال شده در اين تحقيق تا چه حد به مجالس روزه خواني مي رويد؟ 1/42% گفته اند كه هرگز يا به ندرت. 7/56% هم گفتند كه گاهي يا زياد. پرسيده شده چقدر به دعاي كميل مي رويد؟ 79% گفته اند هرگز يا به ندرت، حدود 5/27% گفتند كه گاهي يا زياد. اين تقريبا نسبت سي به هفتاد بوده كه كساني كه به دعاي كميل هرگز نمي رفتند يا به ندرت مي رفتند، هفتاد درصد و در مقابل زياد، سي درصد. سئوال شده كه تا چه حد نذر و نياز مي كنيد؟ حدود 22% گفته اند كه هرگز يا به ندرت و 77% گفتند كه گاهي يا زياد. در اين آمار جاي اين هرگز و به ندرت و گاهي و زياد، خيلي جالب است كه كاملا تغيير مي كند، يعني اولا نشان مي دهد كه يك روند كاملا مشخصي دارد اتفاق مي افتد، هرچه كه شما رفتار را فردي تر مي بينيد، مي بينيد كه تمايل به انجامش جمعيت بيشتري دارند و هرچه جمعي تر يا سياسي تر مي شود. پرسيده شده كه اوقات فراغتتان را چگونه مي گذرانيد؟ تماشاي تلويزيون 47% گفتند نسبتا زياد، استراحت در خانه 35% گفتند نسبتا زياد و من مي آيم سراغ رفتن به مسجد، 18% گفتند نسبتا زياد. ش . م : سعيد مدني از فعالان جنبش دانشجويي و روزنامه نگار در ايران كه در همايش آينده دموكراسي در ايران، در شهر كلن سخني مي گفت، به يك مطالعه ديگر كه در سال هشتاد انجام شده اشاره كرد و گفت: در اين نمونه گيري كه از حدود 16800 تن به عمل آمده، اين نتايج حاصل شده است. سعيد مدني: سئوال شده كه برخي مي گويند به كساني كه معتقد به جدايي دين از سياست هستند، نبايد پست و مقام دولتي داد. شما با اين نظر مخالفيد يا موافق. در اينجا 41% با اين نظر مخالف بودند. 5/36% موافق بودند و 5/21% مردد بودند. اين مرددها در اين مطالعاتي كه خدمتتان خواهم گفت طبق آمار، در واقع مجموعه تغييرات اجتماعي در ايران، استنباط من بر اين است كه اينها درواقع دارند مي روند به سمت آن گرايش اكثريت. در آلمان به دعوت ايرانيان دموكرات در اين كشور، همايشي با عنوان آينده دموكراسي در ايران برپاشد كه در آن سعيد مدني، از فعالان جنبش دانشجويي و روزنامه نگار در ايران، با ارائه آمار و ارقامي در مورد جمعيت شهرنشيني ايران گفت كه هر سال يك ميليون نفر به جمعيت پانزده تا بيست و نه ساله در ايران اضافه مي شود. سعيد مدني در آغاز سخن به تغييرات در دو حوزه عمومي و مذهب اشاره كرد و گفت: دگرگونيها در دو دهه اخير در ايران بيشتر اجتماعي بوده تا سياسي. وي يكي از تغييرات را در عامل جمعيت جستجو كرد و با ارائه آماري به اين نتيجه رسيد كه جمعيت ايران با شتاب فراوان به سوي شهرنشيني گام برمي دارد.
XS
SM
MD
LG