لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ تهران ۲۲:۳۵

تصاوير کشتار يهوديان در بخش فارسی موزه هولوکاست


موزه های هولوکاست در نقاط مختلف جهان عکس ها و مدارک مختلفی از زندانیان یهودی به نمایش گذاشته اند. (عکس: Znak)

موزه هولوکاست اسرائيل اعلام کرد پس از تکرار سخنان ضد يهودی محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، و تکذيب رخدادهای هولوکاست ازسوی او، آلبومی از تصاوير کشتار يهوديان را نيز به بخش فارسی تارنمای فارسی اين موزه افزوده است.


پروفسور آونر شالو، رییس موزه هولوکاست در بيت المقدس (اورشليم)، گفت: دادن آگاهی و اطلاعات مستند و موثق به ايرانيان اهميت زيادی دارد و غنی کردن تارنمای فارسی موزه هولوکاست، ابزار مهمی در مبارزه با يهود ستيزی و انکارکنندگان هولوکاست است.


موزه هولوکاست بيت المقدس (اورشليم) اعلام کرد که از سال گذشته که تارنمای فارسی خود را راه اندازی کرد، تاکنون بيش از يکصد هزارنفر فارسی زبان از ده ها کشور جهان، به آن مراجعه کرده اند.


بيشترين بخش مراجعه ها از درون ايران بوده است. اما به نظر می رسد که فارسی زبانان در ديگر کشورهای جهان نيز به تارنمای فارسی موزه هولوکاست بيت المقدس (اورشليم) علاقمندی زياد نشان داده اند. تارنمای فارسی چند برابر تمامی زبان های ديگر مراجعه کننده داشته است.


محمود احمدی نژاد از زمان رسيدن به مقام رياست جمهوری، بارها به انکار هولوکاست پرداخته و همايشی نيز با شرکت انکارکنندگان هولوکاست در تهران برگزار کرده است.


او هفته گذشته در سفر به نيويورک که برای شرکت درمجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت، در طول چند مصاحبه و سخنرانی، ديدگاه های شناخته شده خود عليه اسرائيل و يهوديان دراسرائيل را تکرارکرد.


اين درحالی است که در طول چند هفته قبل ازسفر وی به نيويورک، آقای اسفنديار رحيم مشائی، رييس سازمان ميراث گردشگری و فرهنگی ايران و پدرعروس محمود احمدی نژاد، با اظهارات خود درمورد «دوستی با مردم اسرائيل» جنجالی عظيم به پا کرد.


موزه هولوکاست که نام اصلی اش به عبری «يد و شم» (به مفهوم «دست و نام») است، اعلام کرد که بعد ازحضور دوباره محمود احمدی نژاد درسازمان ملل متحد و سخنانی که عليه يهوديان و اسرائيل ايراد کرد، ضروری دانسته است که تارنمای بخش فارسی خود را غنی تر کند.


آلبوم عکسی که به تارنمای فارسی موزه «يد و شم» افزوده شده، دربرگيرنده عکس های آوشويتس است.


موزه هولوکاست بيت المقدس (اورشليم) اعلام کرد که از سال گذشته که تارنمای فارسی خود را راه اندازی کرد تاکنون بيش از يکصد هزارنفر فارسی زبان از دهها کشور جهان، به آن مراجعه کرده اند

دراين تارنما آمده است: آلبوم آوشويتس، تنها سند ديدنی به جای مانده ازکشتار دسته جمعی در اردوگاه مرگ آوشويتس- بيرکنائو است، و سندی بی نظيرازعکس هايی به شمار می رود که درماه های مه و ژوئن سال ۱۹۴۴ از اين مکان گرفته شد.


آلبوم اصلی که عکس ها ازآن گرفته شده، دارای ۱۹۳ عکس در ۵۶ برگ است. در آغاز تابستان ۱۹۴۴ ، درحالي که جنگ جهانی دوم جريان داشت، اوج بازداشت های يهوديان مجارستان و اعزام آنها به اردوگاه های مرگ بود.


برای شتاب دادن به اين هدف، خط آهنی ازايستگاه مرکزی راه آهن مجارستان تا اردوگاه مرگ آوشويتس کشيده شد.


بيشتر عکس های آلبوم آوشويتس ازسوی پزشکان و زندانبانان آلمانی گرفته شد. ارنست هوفمن و برنار والتر افسران نازی بودند که درکار انگشت نگاری و شناسايی يهوديان اعزامی ازمجارستان دست داشتند.


عکس ها ورود يهوديان کارپاتو- روتنيای مجارستان ازشهرهای برهو و گاتو و نيز شهرهای ديگر را که به اردوگاه فرستاده شده بودند، نشان می دهد.


يهوديان از سراسر آلمان، فرانسه و کشورهای ديگر نيز به اين اردوگاه آورده می شدند. سه ميليون نفر از يهوديان لهستان در اين اردوگاه و ساير اماکن نازی ها کشته شدند.


پزشکان و زندانبانان آلمان نازی، يهوديانی را که توانايی کار داشتند، انتخاب می کردند و پس از طی کردن مراحل اداری و گند زدایی به اردوگاه کار فرستاده می شدند.


اينها «يهوديان خوشبخت» بودند که می بايست از طريق کارخود بميرند. اما ديگران مستقيم به دالان های گاز فرستاده می شدند، زير دوش های گاز سمی جان می دادند و خاکستر پيکرشان به مرداب های پشت اردوگاه ريخته می شد.


تارنمای فارسی موزه «يد و شم» می نويسد: عکس های مزبور برای هدف تبليغاتی و يا سودجویی شخصی گرفته نشده است. به احتمال قوی، اين عکس ها برای ارائه گزارش به درخواست رده های بالاتر نازی تهيه شده است.


اين آلبوم عکس ها را خانم ليلی يعکوو- زلمانوويچ مئير درسال ۱۹۹۴ به موزه «يد و شم» هديه کرد.


خانم ليلی يعکوو- زلمانوويچ مئير ابتدا درسال ۱۹۶۰ اين عکس ها را درمعرض ديد جهانيان قرارداد.


هنگامی که دادگاهی درفرانکفورت آلمان برای بررسی رخدادهای اردوگاه آوشويتس-بيرکنائو برپا شد، خانم ليلی زلمانوويچ مئير به اين دادگاه دعوت شد تا عکس هايی را که دراختيارداشت، به قضات نشان دهد.


«صياد نازی ها»


درسال ۱۹۸۰ خانم ليلی يعکوو- زلمانوويچ مئير با سرژ کلارسفلد آشنا شد. کلارسفلد، يهودی فرانسوی، در جهان به «صياد نازی ها» شهرت دارد.


او درطول دهها سال پس از پایان جنگ جهانی دوم به تعقيب نازي ها در سراسرجهان پرداخته و بسياری ازآنها را به دادگاه های جهان کشانده است.


به پيشنهاد کلارسفلد، ليلی يعکوو- زالمانوويچ مئير متقاعد شد که عکس ها را به موزه «يد و شم» در بيت المقدس (اورشليم) هديه کند. آزمايشگاه های موزه همراه با کارشناسان آن به بررسی عکس ها پرداختند و آنرا با عکس هايی که نيروی هوايی آمريکا درسال های ۱۹۴۴ و ۱۹۴۵ از اردوگاه آوشويتس- بيرکنائو گرفته بود، مقايسه و تطبيق کردند.


درفاصله يک ماه و نيم؛ سه بار در روزهای بيست و نهم نوامبر ۱۹۴۴، بيست و يکم دسامبر ۱۹۴۴ و شانزدهم ژانويه ۱۹۴۵ نيروی هوایی آمريکا توانست برفراز اردوگاه آوشويتس پرواز کند.


پروازهای چند ماه قبل ازآن ناکام مانده بود و وجود کشتارهای دسته جمعی دراين مکان را دقيقا ثبت نکرد بويژه آنکه ازفاصله ۲۶ هزارپایی گرفته شده بود. آمريکا از آتش پدافند نازی ها هراسان بود و نمی توانست به هواپیماهای خود اجازه دهد که پروازها درفاصله کمتری از زمين انجام شود.موزه «يد و شم» در سال ۱۹۵۳ در بيت المقدس (اورشليم) برپا شد و درآن صدها هزار سند و مدرک و عکس و اشيا يهوديان درطول روی کارآمدن نازي ها تا پايان جنگ جهانی دوم را در برمی گيرد.

تنها دو هفته پس از آخرين پرواز در دسامبرتوسط نيروی هوایی آمريکا بود که نيروهای اتحاد شوروی با حمله موفقیت آمیز به اردوگاه، نيروهای نازی را در هم کوفتند و باقی مانده اسيران بی رمق و فرتوت اردوگاه را که چون تله ای ازاجساد تنها تکانی کوچک می خوردند، آزاد کردند.


بخشی از فيلم های تاريخی اين رخدادها هنگامی که جيمی کارتر، رييس جمهوری اسبق آمريکا، درسال ۱۹۸۰ به اسرائيل رفت، به موزه «يد و شم» هديه شد. اين فيلم ها از آرشيو وزارت دفاع آمريکا اقتباس شده بود.


تارنمای فارسی موزه «يد و شم» درصدها صفحه و درقالب بيست بخش به بررسی تاريخ يهوديان اروپا و سرنوشت آنان درقرن های نوزدهم و بيستم تا پايان جنگ جهانی دوم و سپس محاکمه و مجازات نازی ها می پردازد.


دربخش هفدهم، گفتارهای اين تارنما به «ايرانيان انسان دوستی که به ياری يهوديان اقدام کردند و به نجات آنها روی آوردند» اشاره شده است.


موزه «يد و شم» در سال ۱۹۵۳ در بيت المقدس (اورشليم) برپا شد و درآن صدها هزار سند و مدرک و عکس و اشيا يهوديان درطول روی کارآمدن نازي ها تا پايان جنگ جهانی دوم را در برمی گيرد.


بازديد از اين موزه، بخشی جدایی ناپذيرازبازديدهای مقامات و شخصيت های جهانی ازاسرائيل است.


آخرين شخصيت سرشناسی که ازاين مکان ديدارکرد، سناتور باراک اوباما بود.


مدل هایی مشابه موزه هولوکاست بيت المقدس (اورشليم) بعدها در لوس آنجلس و واشینگتن، ازجمله با همکاری استيون اسپيلبرگ، کارگردان سرشناس يهودی هاليوود، برپا شده است.


موزه «يد و شم» دراين تارنمای کلی با زبان های مختلف در اختيار کاربران است و بخش فارسی آن نيز به زبان فارسی «پيرامون هولوکاست» مشخص شده است:


XS
SM
MD
LG