لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ تهران ۲۲:۳۰

برگزاری انتخابات زودهنگام بدون مشارکت حماس


شورای مرکزی سازمان آزاديبخش فلسطين پيشنهادهای محمودعباس را تصویب کرد

دردومين جمعه پس ازتسلط کامل نيروهای اسلامگرای حماس برغزه، شورای مرکزی سازمان آزاديبخش فلسطين، با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی بدون مشارکت حماس موافقت کرد.


درنشست پنجشنبه شب شورای مرکزی سازمان آزاديبخش فلسطين که دررام الله، مقرحکومت خودگردان درکرانه باختری روداردن، برگزارشد، پيشنهادهای محمودعباس، رهبرتشکيلات خودگردان فلسطينی به تصويب رسيد.


رهبرتشکيلات فلسطينی خواهان آن شده که انتخابات زودرس مجلس فلسطينی بدون آنکه سازمان حماس بتواند درآن شرکت کند همراه با اختيارات جديد رهبر تشکيلات خودگردانی وتغييرقوانين، به رای گيری عموم فلسطينيان درغزه وکرانه باختری گذاشته شود. شورای مرکزی ساف همچنين درنشست خود به لزوم انحلال همه گروه های نظامی تشکل های فلسطينی رای داد.


محمد ذحلان، مشاورامنيت ملی محمودعباس دراين نشست ابرازعقيده کرد، ازآنجاکه شاخه نظامی جنبش فتح، گردان شهدای الاقصی، اقدامی تحريک آميزعليه موجوديت حکومت فلسطينی انجام نداده ودرنبردهای اخير، صرفا ازخوددفاع کرده است، اين نيروها جنگ افزارهای خودراحفظ کنند واين شاخه نظامی منحل نشود.


دريک هفته ای که ازتسلط کامل حماس برغزه سپری شده، ونيزدرپی تنش های شديدی که ميان نيروهای فتح وحماس درکرانه باختری روی داد، پارلمان فلسطينی که حماس درآن اکثريت کرسی ها رادردست داشت، عملا منحل شده ومحمود عباس، شورای مرکزی سازمان آزاديبخش فلسطين راجايگزين مجلس کرده است.


دريک هفته ای که ازتسلط کامل حماس برغزه سپری شده، ونيزدرپی تنش های شديدی که ميان نيروهای فتح وحماس درکرانه باختری روی داد، پارلمان فلسطينی که حماس درآن اکثريت کرسی ها رادردست داشت، عملا منحل شده ومحمود عباس، شورای مرکزی سازمان آزاديبخش فلسطين راجايگزين مجلس کرده است

محمود عباس اعلام کرده که ازحق چنين تصميم گيری هايی براساس موقعيت اضطراری که خود وی ۸ روزپيش آنرا برقرار کرد، برخوردار است.


سازمان حماس، تصميمات شورای مرکزی ساف رانيزمانند سايراقدامات وتصميم های روزهای اخيراين سازمان وجنبش فتح، غيرقانونی دانست واعلام کرد که به آن تن در نخواهدد اد.


ازسوی ديگر، درنوارغزه، ضرب الاجلی که سازمان حماس برای تسليم همه جنگ افزارهای نيروهای فتح تعيين کرده بود، شامگاه پنجشنبه به پايان رسيد. اما گزارش ها حاکيست که درهفت پايگاهی که برای تسليم تسليحات درنظر گرفته شده بود، تنها شماراندکی اسلحه تحويل شده وبقيه، وسائلی بوده که فلسطينی ها درجريان غارت موسسات وابسته به فتح به سرقت برده بودند.


عليرغم آرامش نسبی وفروکش کردن شعله نبردها، فلسطينی ها همچنان درتنگنای اقتصادی شديدی هستند ومردم نسبت به اوضاع ابرازنگرانی وبدبينی می کنند.


اسراييل پنجشنبه باورود سيصد کاميون حاوی کمک های اضطراری که ازسوی پادشاه اردن برای فلسطينی های غزه ارسال شده بود، موافقت کرد.


اين کاميون ها ازجمله شامل ۱۳۰ تن آرد و۵۰ تن برنج بود. کارمندان موسسات فلسطينی نيزمي گويند برای بازگشت به محل کارخود در ابهام مانده اند و نمی دانند که سازمان حماس حقوق آنها را خواهد پرداخت يا نه!


اسراييل اعلام کرده که همزمان با ديدار پيش روی نخست وزيراين کشور با رهبرحکومت خودگردان فلسطینی، پول های راکد مانده فلسطينی ها نزد بانک های اسراييل رابه دولت جديد فلسطينی به نخست وزيری سلام فياض منتقل خواهد کرد.


مبلغ اين پول های بلوکه شده، حدود ۴۰۰ ميليون دلاربر آورد شده است. نخست وزيراسراييل با ابرازآمادگی برای ملاقات با محمودعباس، که قراراست با حضورپادشاه اردن و رييس جمهوری مصر دربندر مصری شرم الشيخ برگزارشود، نسبت به احتمال پيشبرد تماس های سياسی جديد با حکومت خودگردان ابرازخوش بينی کرده است.


اهوداولمرت که در روزهای اخير در آمريکا بارييس جمهوری و ساير بلند پايگان آن کشور درباره اوضاع فلسطينی ها رايزنی کرده بود، پنجشنبه شب در يک سخنرانی گفت: «وضعيت اخيردرسرزمين های فلسطينی رابه عنوان فرصتی تازه تلقی می کند، زيرا فلسطينی ها بايددرک کرده باشند که حمايت ازحماس وجمهوری اسلامی ايران تنها تحقق آرمان فلسطينی ها رابرای استقلال کشورفلسطين به تعويق می اندازد».


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG