لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۰۵

اﻳﺮان و ﺳﻮرﻳﻪ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ "وهابیگری" راه می اندازند


وزیران ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان و اوﻗﺎف ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنچه "وھﺎﺑﯿﮕﺮی" خوانده شده، ﺗﻮاﻓﻖکرده اند.
ﺑﻪ ﮔﺰارش خبرگزاری مهر، این تصمیم روز شنبه دردیدار ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ، وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ایران با ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر، وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و اوﻗﺎف ﺳﻮرﯾﻪ و ھﯿﺌﺖ ھﻤﺮاھﺶ اعلام شد.
وزﯾﺮ اوﻗﺎف ﺳﻮرﯾﻪ در اﯾﻦ مورد گفته است می خواهند با تاسیس این شبکه، آن را جایگزین ﺷﺒﮑﻪھﺎیی ﮐنند که ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی وھﺎﺑﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
او افزوده است که در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼﻣﯽ ھﺴتند.
XS
SM
MD
LG