لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۸:۴۲

ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﺑﻐﺪاد ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ایران را تکذیب کرد


ﺣﺴﻦ داﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮ، ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در بغداد ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﺳﻔﺎرتخانه اﯾﺮان و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد.
او به خبرگزای ایسنا گفت ﻋﺼﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی اطﺮاف ﺳﻔﺎرت ایران در ﻧﺰدﯾکی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﻐﺪاد، ﺑرای دقایقی ﺗﯿﺮاﻧﺪازی رخ داد که در اﺛﺮ آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ، اما هدف تیراندازی سفارت ایران نبود و به کارکنان سفارت هم آسیبی نرسید. کمی قبل از آن، خبرگزاری های ایران بنقل از رسانه های لبنان و عراق از تیراندازی به سفارت ایران و زخمی شدن یکی از نگهبانان خبر داده بودند.
خبرگزاری فرانسه هم بنقل از ﻣﻨبعی در وزارت ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق گزارش داده بود که ﺗﯿﺮاﻧﺪازی در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ورودی ﺳﻔﺎرت رخ داده و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان محافظ ﺳﻔﺎرت بوده است.
XS
SM
MD
LG