لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۰۸

احتمال اندک موفقيت نشست کشورهاي عضو گروه هفت در توقف کاهش ارزش دلار


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): به گفته تحليلگران، کشورهاي اعضاي گروه هفت ممکن است درنشست خود دربوکا راتون Boca Raton، درايالت فلوريدا، به توافقي درباره بازارهاي ارزنزديک شده باشند، اما احتمال نمي رود بتوانند کاهش ارزش دلار را متوقف سازند. علي سجادي (راديوفردا): درحالي که سرمايه گذاران وبازرگانان به انتظارآغازمعامله اي برسر پول هاي رايج بين المللي هستند، ناظران مسائل بازار ارز پيش بيني مي کنند لحن مصالحه جويانه گروه هفت تنها تاثيراندکي دروضعيت دلاردارد که ارزش آن اخيرا به گونه بي سابقه اي دربرابر ين ژاپن و يوروي اروپا پائين آمده است. وزيران دارائي وروساي بانک هاي مرکزي بريتانيا، کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن وآمريکا روزشنبه روي اعلاميه اي کارکردند که خواستارکاهش نگراني اروپا نسبت به ناپايداري و متغيربودن فزاينده بازار تسعير ارز بوده ودرعين حال خواست آمريکا را درباره لزوم انعطاف پذيري اين بازارها مورد اذعان قرار دهد. به عقيده سونگ سوهن، رئيس اقتصاد دانان بانک ولزفرگو، به نظرمي رسد اين اعلاميه مناسب تمامي اعضا است زيرا تعبيرها و تفسيرهاي مختلفي را مورد توجه قرارداده است. وي افزود من تصورمي کنم اروپائي ها خواهند گفت منظور از اعلاميه اين است که دلارسريعا سقوط کرده است واروپائي ها بايد فشارآورند ويا حتي مداخله کنند تا روند کاهش ارزش دلار را کند سازند. جوزف کوينلان، متصدي تعيين سياست هاي بازار دربانک آمريکا، گفت: اعلاميه بوکا راتون امکان چنداني فراهم نياورده است که بازارهاي ارزنقش خود را ايفا کنند. وزيران گروه هفت هنگامي نشست خود را دربوکا راتون درايالت فلوريدا آغازکردند که 12 کشوراستفاده کننده از يورو وهمچنين ژاپن دچاراين بيم شده اند که خواست آمريکا درمورد کاهش ارزش دلار، عايدات صادراتي آن ها را کاهش مي دهد و بهبودي اقتصاد را به خطرمي اندازد. درهمين حال سقوط ارزش دلار وافزايش صادرات آمريکا مي تواند اثرات مخالفي درجاهاي ديگرداشته باشد. ديويد گيلمور وابسته به موسسه تحليل سياست هاي ارزي نيز بعيد دانست که اعلاميه جديد گروه 7 تاثيري دروضعيت دلار داشته باشد. ارزش يورو که دراوايل ماه ژانويه به بالاترين حد خود افزايش يافته بود، با واکنش نشان دادن به نگراني مقامهاي امورمالي اروپا مجددا پائين آمده است وبه حدود 27/1 يورو در برابر دلار بازگشت. مقامات منطقه يورو مي گويند اگرواشنگتن گام هائي درجهت اصلاح بودجه وکسربودجه جاري خود برندارد، سرمايه گذاران خارجي همچنان ازمعامله با دلارخودداري مي کنند وپول هاي خود را ازآمريکا خارج مي کنند. يک چنين اقدامي مي تواند نرخ هاي بهره را درآمريکا افزايش دهد ودرنتيجه به تحرک اقتصاد داخلي آمريکا وهمچنين بهبود اقتصاد درجاهاي ديگرآسيب وارد آورد. با اين حال مسئولان امورمالي آمريکا نظرديگري دارند واستدلال مي کنند تحرک وسرزندگي اقتصاد بستگي به ساختاراصلاحاتي اروپا دارد وپيوسته ازهمکاران اروپائي خود مي خواهند منطقه يورو را کمترانعطاف ناپذيرنگاه دارند وازلحاظ بازرگاني به آن جنبه دوستانه تري بدهند. بخشي ازاعلاميه گروه 7 خواستارانعطاف پذيري بيشتر کشورهاي عمده يا مناطق اقتصادي شده است که فاقد چنين انعطاف پذيري هستند. گفته شد اين بخش، ژاپن وچين را هدف قرارداده است. به گفته تحليلگران، کشورهاي اعضاي گروه هفت ممکن است درنشست خود دربوکا راتون Boca Raton، درايالت فلوريدا، به توافقي درباره بازارهاي ارزنزديک شده باشند، اما احتمال نمي رود بتوانند کاهش ارزش دلار را متوقف سازند. ناظران مسائل بازار ارز پيش بيني مي کنند که لحن مصالحه جويانه گروه هفت تنها تاثيراندکي دروضعيت دلاردارد که ارزش آن اخيرا به گونه بي سابقه اي دربرابر ين ژاپن و يوروي اروپا پائين آمده است. وزيران گروه هفت هنگامي نشست خود را دربوکا راتون درايالت فلوريدا آغازکردند که 12 کشوراستفاده کننده از يورو وهمچنين ژاپن دچاراين بيم شده اند که خواست آمريکا درمورد کاهش ارزش دلار، عايدات صادراتي آن ها را کاهش مي دهد و بهبودي اقتصاد را به خطرمي اندازد.
XS
SM
MD
LG