لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۴۸

آمار انتخابات 28 سال گذشته در جمهوری اسلامی در يک نگاه


همه پرسی تغيير رژيم


دهم و يازدهم فروردين ۱۳۵۸،تعداد واجدان شرايط ۳۹۱/۸۵۷/ ۲۰ و تعداد شرکت کنندگان ۱۰۸/۴۴۰/۲۰ و ميزان مشارکت؛ ۹۸ درصد


خبرگان بررسی نهايی قانون اساسی


دوازدهم مرداد ۱۳۵۸،تعداد واجدان شرايط ۳۹۱/۸۵۷/۲۰، تعداد شرکت کنندگان ۹۳۲/۷۸۴/ ۱۰ نفر، ميزان مشارکت؛۵۱.۷۱ درصد


همه پرسی تاييد قانون اساسی


يازدهم و دوازدهم ۱۳۵۸،تعداد واجدان شرايط ۳۹۱/۸۵۷/۲۰ ، تعداد شرکت کنندگان ۱۴۲/۶۹۰/۱۵ نفر ، و ميزان مشارکت؛۲۳/۷۵


اولين رياست جمهوری


پنجم بهمن ۱۳۵۸،تعداد واجدان شراط ۶۴۳/۹۹۳/۲۰ ، تعداد شرکت کنندگان ۸۸۷/۱۵۲/۱۴ نفر


اولين دوره مجلس شورای اسلامی


بسيت و چهارم اسفند ۱۳۵۸، تعداد واجدان شرايط ۳۹۱/۸۵۷/۲۰،تعداد شرکت کنندگان۹۶۹/۸۷۵/۱۰نفر و ميزان مشارکت؛ ۱۴/۵۲


دومين رياست جمهوری


دوم مرداد ۱۳۶۰، ۲تعداد واجدان شرايط ۰۱۷/۶۸۷/۲۲، تعداد شرکت کنندگان ۸۰۳/۵۷۳/۱۴ نفر


سومين رياست جمهوری


دهم مهر ماه ۱۳۶۰، تعداد واجدان شرايط ۰۱۷/۶۸۷/۲۲، تعداد شرکت کنندگان ۷۱۷/۸۴۷/۱۶ نفر، ميزان مشارکت؛۲۶/۷۴


اولين دوره مجلس خبرگان تعيين رهبری


نوزدهم آذر ماه ۱۳۶۱،تعداد واجدان شرايط ۸۷۱/۲۷۷/۲۳ ، تعداد شرکت کنندگان ۰۶۱/۰۱۳/۱۸ نفر، ميزان مشارکت ۳۸ /۷۷


دومين دوره مجلس شورای اسلامی


بيست و ششم فروردين ۱۳۶۳،تعداد واجدان شرايط ۴۹۸/۱۴۳/۲۴، تعداد شرکت کنندگان ۳۰۶/۶۰۷/۱۵ نفر،ميزان مشارکت ۶۳/۶۴


چهارمين رياست جمهوری


بيست و پنجم مرداد ۱۳۶۳،تعداد واجدان شرايط ۸۰۲/۹۹۳/۲۵ ، تعداد شرکت کنندگان ۵۸۷/۲۳۸/۱۴نفر، ميزان مشارکت ۷۸/۵۴


سومين دوره مجلس شورای اسلامی


نوزدهم فروردين ۱۳۶۷، تعداد واجدان شرايط ۷۳۶/۹۸۶/۲۷، تعدادشرکت کنندگان ۱۶۷۱۴۲۷۱ نفر، ميزان مشارکت ۵۹.۷۲


پنجمين رياست جمهوری


ششم مرداد ۱۳۶۸، تعداد واجدان شرايط ۵۹۸/۱۳۹/۳۰، تعدادشرکت کنندگان۶۷۷/۴۵۲/۱۶نفر، ميزان مشارکت ۵۹/۵۴


همه پرسی بازنگری قانون اساسی


ششم مرداد ۱۳۶۸، تعداد واجدان شرايط ۵۹۸/۱۳۹/۳۰، تعداد شرکت کنندگان ۹۷۶/۴۲۸/۱۶ نفر، ميزان مشارکت ۵۱/۵۴


دومين دوره مجلس خبرگان تعيين رهبری


شانزدهم مهر ماه ۱۳۶۹، تعداد واجدان شرايط ۰۸۴/۲۸۰/۳۱ ، تعداد شرکت کنندگان ۶۱۳/۶۰۲/ ۱۱ نفر، ميزان مشارکت ۰۹/۳۷


چهارمين دوره مجلس شورای اسلامی


بسيت و يکم فروردين ۱۳۷۱، تعداد واجدان شرايط ۵۵۸/۴۶۵/۳۲ ، تعداد شرکت کنندگان ۰۴۲/۷۶۷/۱۸ ،ميزان مشارکت ۸۱/۵۷


ششمين رياست جمهوری


بسيت و يکم خرداد ۱۳۷۲، تعداد واجدان شرايط ۰۵۵/۱۵۶/۳۳ ، تعداد شرکت کنندگان ۷۸۷/۷۹۶/۱۶ نفر، ميزان مشارکت ۶۶/۵۰


پنجمين دوره مجلس شورای اسلامی


هجدهم اسفند ۱۳۷۴،تعداد واجدان شرايط ۰۰۰/۷۱۶/۳۴ ، تعداد شرکت کنندگان ۳۸۶/۶۸۲/۲۴ نفر، ميزان مشارکت۱۰/۷۱


هفتمين رياست جمهوری


دوم خرداد ۱۳۷۶، تعداد واجدان شرايط ۴۸۷/۴۶۶/۳۶ ، تعداد شرکت کنندگان ۷۴۵/۱۴۵/۲۹ نفر ، ميزان مشارکت ۹۳/۷۹


سومين دوره مجلس خبرگان تعيين رهبری


اول آبان ۱۳۷۷، تعداد واجدان شرايط ۵۹۷/۵۵۰/۳۸ ، تعداد شرکت کنندگان ۸۶۹/۸۵۷/۱۷ نفر ، ميزان مشارکت ۳۲/۴۶


اولين شوراهای اسلامی کشور


هفتم اسفند ۱۳۷۷، تعداد واجدان شرايط ۹۸۲/۷۳۹/۳۶ ، تعداد شرکت کنندگان ۷۳۹/۶۶۸/۲۳ نفر، ميزان مشارکت ۴۲/۶۴


ششمين دوره مجلس شورای اسلامی


بسيت و نهم بهمن ۱۳۷۸، تعداد واجدان شرايط ۴۳۱/۷۲۶/۳۸ ، تعداد شرکت کنندگان ۱۵۷/۰۸۲/۲۶ نفر، ميزان مشارکت ۶۷.۲۵


هشتمين رياست جمهوری


هجدهم خرداد ۱۳۸۰ ، تعداد واجدان شرايط ۲۳۰/۱۷۰/۴۲ ، تعداد شرکت کنندگان ۹۳۰/۰۸۱/۲۸ نفر، ميزان مشارکت ۵۹/۶۶


دومين شوراهای اسلامی کشور


نهم اسفند ۱۳۸۱، تعداد واجدان شرايط ۵۴۷/۱۲۷/۴۱ ، تعداد شرکت کنندگان ۸۹۸/۲۳۵/۲۰ نفر، ميزان مشارکت؛۲/۴۹


هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی


اول اسفند ۱۳۸۲،تعداد واجدان شرايط ۰۳۲/۳۵۱/۴۶ ، تعداد شرکت کنندگان ۶۷۷/۷۳۴/۲۳ نفر، ميزان مشارکت؛۲۱/۵۱


نهمين دوره رياست جمهوری مرحله اول


بيست و هفت خرداد ۱۳۸۴،تعداد واجدان شرايط ۴۱۸/۷۸۶/۲۶ ، تعداد شرکت کنندگان؛۸۵۷/۴۰۰/۲۹ نفر،ميزان مشارکت ۸۴/۶۲


نهمين دوره رياست جمهوری مرحله دوم


سوم تيرماه ۱۳۸۴، تعداد واجدان شرايط ۴۱۸/۷۸۶/۴۶ ، تعداد شرکت کنندگان ۹۳۱/۹۵۸/۲۷ نفر، ميزان مشارکت ۷۶/۵۹


سومين دوره شورهای شهر و روستا، چهارمين دوره خبرگان رهبری


بيست و چهارم آذر ۱۳۸۵،تعداد واجدان شرايط ۴۶ ميليون و ۵۳۹ هزار و ۴۲ نفر.


XS
SM
MD
LG