لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۵۰

اورشليم پست: حمله قبل از دسترسی ايران به اورانيوم غنی شده


اسراييل و آمريکا ايران را متهم کرده اند که در پی دستيابی به سلاح هسته ای است، اما ايران اين اتهام را رد می کند.

دراسراييل، روزنامه اورشليم پست، درگزارشی که آن را «اختصاصی» توصيف کرده، ازآمادگی برخی ازسفارتخانه های خارجی درايران برای خارج کردن ديپلمات ها و خانواده های آنان ازايران، ازبيم وقوع يک حمله نظامی احتمالی ازسوی ايالات متحده يا اسراييل خبرداده است.


به نوشته روزنامه اورشليم پست، درزمينه نگرانی ازيک حمله احتمالی عوامل غربی يا اسراييل عليه پايگاه های هسته ای جمهوری اسلامی ايران در ماه های آينده، شماری از سفارتخانه های خارجی درتهران، طرح هايی برای خروج ديپلمات ها و کارکنان خود و اعضای خانواده آنها راتهيه کرده اند.

اورشليم پست گزارش خود را با استناد به منابع خارجی که نام آنها راذکرنکرده، منتشرساخته است.


اين روزنامه انگليسی زبان چاپ پايتخت اسراييل می نويسد، ديپلمات های غربی براين باورند که حمله احتمالی تا پيش ازپايان سال ۲۰۰۷ ميلادی انجام خواهدشد.


اورشليم پست يادآورمی شود که سفارتخانه های همه کشورهای جهان عموما ازطرح های اضطراری برای خارج کردن ديپلمات ها وکارکنان خود ازيک کشوردرصورت وقوع بحران درآن کشور، برخوردارند، ولی اکنون موقعيت درايران به گونه ای است که ميزان آمادگی وهوشياری را بالا برده است.


به نوشته اورشليم پست، شماری ازهيئت های نمايندگی خارجی مقيم تهران، طرح های خود را برای تخليه کارکنان، نظر به بحرانی ترشدن موقعيت ايران موردبازنگری قرارداده اند.


کارشناسان سفارتخانه های خارجی مورداشاره در گزارش اورشليم پست، گزينه های مختلف تخليه وامکانات لجستيک را بررسی دگربارکرده ومسيرهای بيرون بردن ديپلمات ها و نوع وسايل نقليه زمينی و هوايی را نظر به شرايط مختلف و احتمالاتی که ممکن است رخ دهد، مدنظر قرارداده اند.


به نوشته اورشليم پست، حمله نظامی احتمالی غرب يا اسرائيل، پيش ازآن انجام خواهد شد که جمهوری اسلامی ايران به ميزان لازم اورانيوم غنی شده ای که برای تهيه جنگ افزارهسته ای موردنيازاست، دسترسی يابد.


اورشليم پست نوشته است اگرتلاش های سياسی درصحنه جهانی و به ويژه درشورای امنيت به گونه ای ادامه يابد که دولت ايران با بهره گيری ازاين فرصت، بتواند به اندازه کافی اورانيوم غنی شده توليد کند، ممکن است برای يک حمله ديگر ديرشده باشد؛ زيرا پس ازآن، درصورت بمباران هوايی، مواد راديواکتيوی که پس ازبمباران درهوا نفوذ خواهد کرد و غباراتمی توليد شده، می تواند محل بمباران و بخش های وسيعی از ايران رابرای مدت زمان طولانی تحت اثرات ناگوار خود قراردهد و آن موقع، جان شمار زيادی ازشهروندان نيز به خطر خواهد افتاد و بخش هايی ازايران نابود خواهد شد.


اورشليم پست نوشته است براساس اين منطق، حمله نظامی غرب يا اسراييل عليه پايگاه های هسته ای جمهوری اسلامی ايران، درست اندکی قبل ازآن صورت خواهد گرفت که ايران بتواند به نخستين مقدار اورانيوم بسيارغنی شده برای توليد بمب اتمی دسترسی يابد.


باوجود اين، اورشليم پست افزوده ازآنجا که اسراييل وامريکا نمی خواهند شرايطی به وجود آيد که جمهوری اسلامی به يک اقدام تلافی جويانه دست بزند و منطقه را به کام آتش بکشاند، بنابراين، اسراييل وامريکا تلاش خواهند کرد که حمله را تا آخرين لحظه ممکن، به تعويق اندازند.


XS
SM
MD
LG