لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ تهران ۱۰:۴۰

کارناوال همجنسگرایان در اورشلیم و ناکامی مذهبیون


تصویری از کارناوال روز پنج شنبه در اورشلیم - عکس از AFP

خيابان های بسياری در شهر اورشليم پنجشنبه بيست و ششم ژوئن دوباره بسته شدند و رفت و آمد اتومبيل ها درآن ممنوع شد.


اما اين بار، آمدن رهبران جهانی دليل اين ممنوعيت حرکت اتومبيل ها نبود، بلکه قصد هزاران نفر از همجنسگرايان يهودی و عرب اسرائيلی برای راه اندازی يک «کارناوال شادی» موجب اين رخداد شد.


قصد سازمان های مدافع حقوق همجنسگرايان برای ترتيب دادن اين «کارناوال شادی» همانند هرسال ديگر موجب طغيان خشم شديد روحانيون اديان يکتاپرست و سايرمذهبيون شده است، که آنها قاطعانه و حتی با لحن تهديد ازپليس و نهادهای اسرائيلی خواسته بودند که ازبرگزاری اين کارناوال جلوگيری کنند.


سازمان های همجنسگرايان و حاميان آنها چند سال پيش نيز يک «کارناوال شادی» دراورشليم برگزارکردند که با تظاهرات بزرگ مذهبيون يهودی روبرو شد و يک جوان مذهبی يهودی اسرائيلی به شماری ازشرکت کنندگان درکارناوال با چاقو حمله کرد و آنها را زخمی ساخت.سازمان های همجنسگرايان و حاميان آنها چند سال پيش نيز يک «کارناوال شادی» دراورشليم برگزارکردند که با تظاهرات بزرگ مذهبيون يهودی روبرو شد و يک جوان مذهبی يهودی اسرائيلی به شماری ازشرکت کنندگان درکارناوال با چاقو حمله کرد و آنها را زخمی ساخت.

سال گذشته، درنتيجه اقدام مشترک رهبران اسلامی- يهودی و مسيحی و حاميان آنها، پليس اسرائيل ازبرگزاری کارناوال درخيابانها جلوگيری کرد ولی آنان امکان يافتند که درون محوطه يک استاديوم دراورشليم برنامه خود را برگزارکنند. هنگامی که آنها ازاستاديوم بيرون می آمدند، با تظاهرات هزاران جوان سياه پوش يهودی مذهبی روبرو شدند که شعارهای مخالف می دادند و درحاليکه تورات را بلند کرده بودند، دعا می خواندند و ازپروردگارمی خواستند که «همجنسگرايان را بدليل تعرض به تقدس اورشليم مجازات کند».


امسال نيزازمدتها پيش، قصد همجنسگرايان با مخالفتهای شديد روبروشد و روحانيون دريشيواها (کالجهای مذهبی يهودی) به طلاب يهودی رهنمود دادند که به اقدامات لازم دست بزنند.


اما همجنسگرايان به ديوان عدالت اسرائيل شکايت برده و قضات اين ديوان رای دادند که بايد «درچارچوب آزادی بيان و تجمعات» به همجنسگرايان اجازه داد که «کارناوال شادی» را درخيابانهای اورشليم، ونه تنها درمکان سربسته، برگزارکنند.


ديوان عدالت به پليس دستورداد که برای برگزاری آرام کارناوال به اقدامات لازم دست بزند و امنيت شرکت کنندگان درآنرا تضمين کند.


دو هزارعضو پليس ازبامداد پنجشنبه درخيابانهائی که محل عبور «کارناوال شادی» است، مستقرشدند.


اين خيابانها درفاصله نزديکی ازمحله مشهور «مئا شعاريم» درمرکز اورشليم قراردارند. دراين محله دهها هزارمذهبی ارتودوکس يهودی، به شيوه های خاص خود زندگی می کنند و دهها کالج مذهبی وحوزه های علميه اولترا اورتودوکس يهودی دراين محله قراردارد.


«کارناوال شادی» پنجشنبه اورشليم درحالی برگزارشده که يک نظرسنجی نشان می دهد که اکثريت شهروندان يهودی و عرب ساکن اورشليم با برگزاری اين کارناوال مخالفت کرده و خواهان انجام آن درنقطه ديگری شده اند.


يک عضو شورای شهراورشليم که همجنسگراست، و ازمدتها پيش اين موضوع را علنی کرده، پنجشنبه يک نامه حاوی پودرسفيدرنگ مشکوکی دريافت کرد که پليس درحال بررسی آن است.


مذهبيون يهودی تاييد می کنند که به اقدامات لازم عليه اين عضو شورای شهر دست می زنند. اين عضو شورای شهر، آقای صعر ناتان- ال ازمقامات حزب چپگرای «مرتس»، درحالی عضو سازمانهای همجنسگرايان است که شهرداراورشليم، آقای اوری لوپوليانسکی يک فرد بشدت مذهبی يهودی است.


شهردار و اکثريت شورای شهر ازديوان عدالت خواسته بودند که عليه برگزاری اين کارناوال حکم دهد اما آنها ناکام ماندند.


دراسرائيل همجنسگرايان زن و مرد ازحق «ازدواج» و حتی حق «سرپرستی فرزند» و حضانت برخوردارند و ازحقوق بيمه و سايرمزايای ازدواج و نيز ازحقوق ارث و ميراث ازيکديگر برخوردارهستند.

روحانيون مذهبی می گويند که اورشليم برای همه اديان توحيدی اهميتی فراوان دارد و نبايد تقدس اورشليم را مورد تعرض قرارداد.


روحانيون مذهبی اکنون سالهاست که ازمخالفت با برگزاری کارناوالهای شادی همجنسگرايان درتل آويو و ديگرشهرهای غيرمذهبی اسرائيل دست کشيده اند زيرا می دانند که يک مبارزه بدون ثمر خواهد بود.


درتل آويو نه تنها کارناوالهای شادی محلی همجنسگرايان برگزارمی شود، بلکه هرازچند گاه يک بار، ميزبان فستيوالهای بين المللی همجنسگرايان می شود.


سازمانهای بين المللی همجنسگرايان تاييد می کنند که آزادی جنسی درتل آويو، يکی ازبی سابقه ترين آزاديها درمقايسه با سايرشهرهای خاورميانه است. فستيوال بين المللی فيلم وسينمای همجنسگرايان اخيرا درتل آويو برگزارشد.


سازمانهای اسرائيلی همجنسگرايان مدعی هستند که درميان مذهبيون يهودی نيز، همجنسگرائی يک امر رايج است اما آنها اين امر را پنهان می کنند هرچند که اخيرا روحانيون يهودی حساسيت به اين امر را کاهش داده و برخی ازآنها، تاييد می کنند که همجنسگرائی رواج دارد، و چند سازمان «مذهبيون طرفداران همجنسگرائی» نيز پا گرفته است.


سازمانهای اسرائيلی همچنين می گويند که اعضای زيادی نيزازميان اعراب اسرائيلی وحتی فلسطينيها دارند.


اخيرا دادگاه اسرائيل حکم داد که يک مهندس اسرائيلی که يک معشوق مرد فلسطينی اهل کرانه باختری دارد، بتواند او را برای زندگی دائم با خود به تل آويو بيآورد. اين دادگاه حکم داد که جان اين مرد فلسطينی درمحل زندگی خود درخطراست.


دراسرائيل همجنسگرايان زن و مرد ازحق «ازدواج» و حتی حق «سرپرستی فرزند» و حضانت برخوردارند و ازحقوق بيمه و سايرمزايای ازدواج و نيز ازحقوق ارث و ميراث ازيکديگر برخوردارهستند.


انتخاب سردبیر

XS
SM
MD
LG