لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۰۷

تقی ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪ


خبرگزاری های ایران از انتصاب ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی خبر دادند.
تقی نوربخش جایگزین ﺻﻤﺪﷲ ﻓﯿﺮوزی، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ فعلی این ﺳﺎزﻣﺎن می شود که پس از برکناری سعید مرتضوی به این سمت منصوب شده بود.
ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ محمد ﺳﺘﺎریﻓﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺰو ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
XS
SM
MD
LG