لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۲۲

وزیر خارجه ایران عازم پاکستان شد


ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ، وزیر خارجه ایران، ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﺷﻮرای وزﯾﺮان خارجه ﻫﺸﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻮﺳﻮم به کشورهای «دی ﻫﺸﺖ»، صبح پنجشنبه به پاکستان رفت.
اﺟﻼس «دی هشت» روز پنجشنبه برگزار می‌شود و وزیر خارجه ایران از جمله سخنرانان آن خواهد بود. رﯾﺎﺳﺖ ﮔﺮوه «دی هشت» ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۲۰۱۴ میلادی ﺑﺮﻋﻬﺪه ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
ﮔﺮوه «دی هشت» شامل هشت ﮐﺸﻮر اﯾﺮان، ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، ﺑﻨﮕﻼدش ، اﻧﺪوﻧﺰی، ﻣﺎﻟﺰی ﻣﺼﺮ و ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ اﺳﺖ.
XS
SM
MD
LG