لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۱۲

متن کامل آيين نامه ساماندهی سايت های اينترنتی ايرانی


هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد شماره ۱۴۸۰۸/۱ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و با توجه به مصوبات جلسات (۴۸۲) تا (۴۸۶) و (۴۸۸) شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتظام امور و فعاليتهای اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اينترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمايت و نظارت) فعاليت پايگاههای اطلاع‌رساين اينترنتی ايرانی در کشور و با مدنظر قرار دادن:


الف ـ حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش


ب ـ حمايت از پايگاه‌های اطلاع‌رسانی قانونی


پ ـ رعايت حقوق اجتماعی و صيانت از ارزشهای اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور


ت ـ مسئوليت مدنی و حقوقی و کيفری افراد در قبال فعاليتهای خود حسب مورد


آيين‌»امه ساماندهی فعاليت پايگاههای اطلاع‌رسانی (سايتهای) اينترنتی ايراين را به شرح زير تصويب نمود:


آيين‌نامه ساماندهی فعاليت پايگاههای اطلاع‌رسانی (سايتهای) اينترنتی ايرانی


فصل اول: تعاريف


ماده ۱ـ اصطلاحات زير در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:


الف ـ پايگاه اطلاع‌رسانی اينترنتی (سايت و وبلاگ): کليه مراکز موجود در شبکه اينترنت که ارائه دهنده خدماتی مانند www و FTP هستند.


ب ـ پايگاه اطلاع‌رسانی ثبت شده: پايگاه اطلاع‌رسانی اينترنتی که مسئول آن اطلاعت و مدارک شناسايی خود و پايگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و مطابق قوانين و مقرات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسيده و رسيد آن را دريافت کرده باشد و امکان برقراری ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد.


پ ـ پايگاه اطلاع‌رسانی با هويت نامعلوم: پايگاه اطلاع‌رسانی اينترنتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نشده باشد.


ت ـ موارد غيرمجاز: موارد ممنوع برای انتشار در پايگاههای اطلاع‌رسانی اينترنتی از جمله موارد موضوع ماده (۶) آيين‌نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اينترنت، رسا (ISP) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (۷۷) اين آيين‌نامه.


ث ـ فعاليت غيرمجاز: انتشار هر نوع داده در پايگاههای اطلاع‌رسانی اينترنتی که مشمول حداقل يکی از موارد غيرمجاز ياد شده باشد.


فصل دوم: ساماندهی و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


ماده ۲ ـ مقررات و ضوابط شبکه اطلاع‌رسانی رايانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ديگر قوانين و مقررات حاکم لازم‌الرعايه می‌باشد.


ماده ۳ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن مديريت ساماندهی و نظارت بر پايگاههای اطلاع‌رسانی اينترنتی از فعاليت پايگاههای اطلاع‌رسانی اينترنتی ايرانی ثبت شده و با فعاليت‌های مجاز و سالم در کشور حمايت می‌کند.


ماده ۴ ـ وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زير است:


الف ـ پيش‌بينی و راه‌اندازس ساختار مناسب تشکلايت با استفاده از ظرفيتهای موجود برای ساماندهی، هدايت و حمايت از فعاليتهای اينترنتی مجاز و برخورد با فعاليتهای غيرمجاز.


ب ـ پيش‌بينی بودجه مناسب ساليانه به منظور سالم‌سازی و سامان‌بخشی به فعاليتهای اينترنتی در کشور.


پ – تعيين شرايط لازم برای پايگاه ، مديران مسئول سايت ها و نيز تعيين ساز و کار مناسب به منظور ثبت رسمی پايگاه های اطلاع رسانی و لغو آن و اعلام عمومی هر مورد


ت – اتخاد راهکار های مناسب برای حمايت مادی و معنوی از عوامل تقويت کننده فعاليت های سالم و مفيد اينترنتی با اولويت خبر رسانی
تبصره – سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در راستای تحقق بند های فوق موظف به همکاری لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد


ماده ۵- پايگاه ها و سايت های اطلاع رسانی اينترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هويت مدير مسئول خود بارعايت قوانين و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند .


تبصره – پايگاه های اطلاع رسانی که فعاليت خود را قبل از ابلاغ اين تصويب نامه آغاز کرده اند ف حداکثر به مدت دو ماه برای ثبت فرصت دارند و پس از اين مهلت و عدم ثبت مشمول بند پ ماده ۱ می باشند


ماده ۶- پايگاه اطلاع رسانی اينترنتی موضوع بند پ ماده ۱ توسط کار گروه موضوع ماده ۸ مسدود می شود


فصل سوم : تخلفات و نحوه رسيدگی به آنها


ماده ۷- انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن ، صدا و ، عکس ، تصوير ، کارتون ، پويا نمايی ، فيگور ، کاريکاتور ، فيلم و غيره که از جمله حاوی مضامين زير و موارد موضوع بند های ت و ث ماده ۱ اين ايين نامه باشد در پايگاه اطلاع رسانی ممنوع است :


الف – مطالب الحادی و نفی يا تضعيف اصول و ارزش های اسلامی و يا توهين به اسلام و مقدسان آن و اهانت امام (ره) و يا رهبری
ب – توهين به اديان آسمانی و کتب مقدس و انبياء و معصومين و مقدسان


پ – تحريک و تشويق به ارتکاب اعمال عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوری اسلامی ايران


ت – تحريف مطالب امام خمينی (ره) و مقام معظم رهبری مدظلله العالی ، تحريف انقلاب اسلامی ملت ايران و توهين به ارزش های آن


ث – هر گونه اقدام عليه قانون اساسی و يا تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تماميت ارضی و يا القاء بد بينی و نا امدی يدر مردم نسبت به مشروعيت و کار آمدی نظام


ج – توهين به اقوام و اقليت های مذهبی


چ – افشار اسرار و اسناد طبقه بندی شده از قبيل نظامی ، امنيتی و سياسی دولتی و خصوصی


ح – اشاعه منکرات و ترويج فحشا و مطالب مغاير با عفت و اخلاق عمومی
خ – توهين به اشخاص حقيقی و حقوقی


د – اطلاعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجاره کتبی از آنان


ذ – انجام فعاليت های اقتصادی غير قانونی از قبيل پولشويی ، تجارت هرمی و غيره .


ر – تبليغ يا آموزش پايگاه های اطلاع رسانی غير مجاز


ز – آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدود سازی پايگاه های اطلاع رسانی غير مجاز (فيلترينگ)


ژ – نشر اکاذيب و افترا


س – برقراری هر نوع پيوند که مبلغ و مروج پايگاه های اطلاع رسانی حاوی مضامين جزء های فوق الذکر باشد.


ش – هر نوع اقدام خلاف شرع يا قانونی ديگر يا مخالف ضوابط و مقررات


ماده ۸- انتشار هر نوع داده ممنوع ( موضوع بند های ت و ث ماده ۱ او ماده ۷ اين آيين نامه و بند های آن در پايگاه های اطلاع رسانی منجر به ارسال گزارش از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کار گروه تعيين مصاديق پايگاه های غير مجاز اينترنتی ( مرکب از وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اطلاعات ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری ) به منظور مسدود سازی پايگاه اطلاع رسانی خواهد شد .


ماده ۹- رسيدگی به اداره فعاليت غير مجاز پايگاه های اطلاع رسانی ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به يکی از اشکال زير حسب مورد و يا حسب شدت و ضعف آن خواهد بو د.


الف – تذکر رسمی به مسئول پايگاه های اطلاع رسانی نسبت به حذف داده يا داده های ممنوع و جبران ان مانند اصلاح يا عذر خواهی


ساز و کار لازم برای ابلاغ تذکر رسمی به اين دسته پايگاه ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعيين می شود .


پ - ارسال گزارش به کار گروه تعيين مصاديق پايگاه های غير مجاز اينترنتی با تقاضای مسدود سازی پايگاه اطلاع رسانی برای مدت محدود يا تعطيل دائمی .


پ – مسئولان پايگاه های اطلاع رسانی ثبت شده که به دليل تخلف مسدود شده اند ، می توانند رد خوسات تجديد نظر خود را برای بررسی در کار گروه ياد شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کنند .


فصل چهارم – ساير مقررات


ماده ۱۰- اتخاذ تصميم نسبت به پايگاه های موضوع اين آيين نامه مانع طرح شکايت عليه آنها در مراجع ذی صلاح و جبران خسارت و مجازات قانونی نمی باشد .


ماده ۱۱- هر گونه تغيير ، اصلاح و يا الحاق و جايگزينی در اين آيين نامه پس از طرح و تصويب در هيات وزيران مجاز خواهد بو د.


اين مصوبه با شماره ۱۰۹۰۶۰/ت۳۵۷۴۱هـ در تاريخ ۵/۹/۱۳۸۵ توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.


XS
SM
MD
LG