لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۴۴

«پانوشت»، مجموعه ای از مقالات حافظ موسوی در باره نقد و نظريه ادبی در عرصه شعر فارسی معاصر از انگشت شمار کتاب های خواندنی و با ارزشی است که همزمان با نمايشگاه بی رونق کتاب تهران از سد سانسور گذشت و منتشر شد.

حافظ موسوی، که از شاعران مطرح و برجسته دو دهه اخير است، در کتاب پانوشت برداشت های خود را از برخی مکاتب نقد ادبی غرب و تحليل های خود را در باره نقد و نظريه ادبی ايران در عرصه شعر مطرح، تئوری های نيمايوشيج را در باره شعر بازخوانی و برداشت های تجربی را که پس از نيما در عرصه نظريه و نقد شعر در ايران مطرح شده اند،بررسی می کند.

نوشته های حافظ موسوی در عرصه تئوری و نقد شعر،چون شعرهای او، از متمايزترين نوشته ها و شعرهائی است که نسل های پس از انقلاب در سه دهه اخير نگاشته و خلق کرده اند.

حافظ موسوی از معدود چهره های شعر ايران پس از انقلاب است که در شعر خود به زبان و اسلوبی متمايز و خلاق دست يافته و در نوشته های خود در باره شعر مفاهيمی درونی شده و نه تقليدی را مطرح و تحليل می کند.

شعر فارسی،جز در يکی دو نمونه نادر خلاق،در سال های پس از ۱۳۶۰ به تکرار،رکود،افت کيفی،تنزل خلاقيت شعری و بازی های زبانی دچار آمد و نظريه و نقد شعر نيز به تقليل نقد و تئوری به رونويسی اغلب گژديسه از متون تئوريک اروپائی گرفتار شد.

اما به ويژه در دهه اخير تلاش های خلاقانه در عرصه شعر و کوشش های اصيل و برآمده از مفاهيم و اسلوب های درونی شده در نقد شعر به تدريج مطرح و فضای شعر راکد و بازی های زبانی و نحوی را پشت سر گذاشت.

حافظ موسوی در مقالات کتاب «پانوشت»نظريات نيما را در باره زبان و ساختار شعر بازخوانی کرده و برداشت های خود را در باره مبانی نظری «شعر حجم» دهه چهل و در باره تلقی هائی که در دو دهه اخير و در دوران «رکود شعر از سوئی و جست و جو و تجربه شاعران جوان از ديگر سو» رايج و ناپديد شدند، مطرح کرده است.

فقر نقد و نظريه ادبی در ايران با فقر فلسفه و مباحث نظری پيوندی تنگاتنگ دارد. نيمايوشيج نه فقط شاعری خلاق و هنرمندی نوآوری بود که بر مبانی فلسفه،شناخت شناسی و نظريه ادبی نيز تسلط داشت و برجسته ترين و خلاق ترين توضيح نظری را از شعر خود ارائه داد.

نيما در کتاب «ارزش احساسات» و ديگر متن هائی که در مجموعه «تعريف و تبصره» و «حرف همسايه» منتشر شدند،تنها کسی در تاريخ ايران پس از مشروطه است که به دور از تقليد و تکرار نظريات متفکران غربی،مفاهيمی نو در عرصه نظريه ادبی خلق و متونی همسنگ و سنجيدنی با نوشته های نظريه پردازان اروپای غربی تاليف کرده است.

پس از نيما کسانی چون احمد شاملو و مهدی اخوان ثالت کوشيدند تا ابداعات و نوآوری ها و اسلوب شاعری خود و نيما را در نوشته های خود توضيح دهند اما محور اصلی اين نوشته ها،به دليل ضرورت های زمانه،بر شکل بيرونی شعر و بر وزن و ريتم متمرکز بود و پيشنهادهای نيما در عرصه زبان و ساختار درونی شعر کم تر تحليل شد.در دهه چهل نحله ای که به شعرحجم شهره شد مفاهيم و مباحثی نو را در عرصه ساختار درونی شعر مطرح کرد.

نسل هايی که در دو دهه اخير به شعر روی آوردند کوشيدند تا صدای مستقل و متمايز خود را در شعر خلق و در عرصه زبان و ساختار،فضاهای شعری و نظری تازه ای ابداع کنند.

بحران های فرهنگی و سياسی،فقر فلسفی و فقر نظريه ادبی،ناآشنائی با نظريه ادبی و شعر در جهان معاصر،سانسور،نسخه برداری ناقص از برداشت های نه چندان درست از موج هائی چون ساختار شکنی،تاويل گرائی و پست مدرنيزم و..تلاش اين نسل ها را چند سالی به تقليد و تکرار در عرصه نظر و به بازی های زبانی و بازی با ساختار و فرم در عرصه خلق شعر محدود کرد اما جست و جوی نسل های نوخاسته از اين محدوده ها و از فضای رکود و تقليد برگذشت و در خلاق ترين چهره های اين نسل به ثمر نشست.

شعر فارسی نسل های پس از انقلاب در بهترين نمونه های نادر خود،با گذر از دوران رکود شعری و تقليد نظری به دستاوردهائی چون:احياء زبان طبيعی گفتگو و خطابه در شعر،رها شدن شعر از زبان و فرم کليشه ای شده دهه های پيشين،درونی کردن چشم اندازهای تازه و معاصر عاطفی و فکری در شعر،گرايش به چند صدائی شدن شعر،بازآفرينی خلاقانه و درونی شده تجربه ها و واقعيت های فردی و جمعی و جزئی اما عينی زندگی در شعرهائی که از زبان و شکل درونی و بيرونی و جوهره شعری برخورداراند و.. دست يافت و برخی از بهترين شعرهای حافط موسوی از زيباترين نمونه های اين دستاوردها است.

حافظ موسی مولف پانوشت در سال ۱۳۳۳ متولد شد. انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه ها راه ادامه تحصيل آکادميک را بر او و همسن و سال های او بست.

نسلی که به روزگار انقلاب اسلامی ۱۶ تا ۲۸ سال داشت و در سرکوب سال ۶۰ شاهد پرپر شدن آرزوی های نجيب و جوانی خود بود،فصل مهمی از عمر خلاق خود را در دوران جنگ،در سرکوب های خشن و بی رحمانه سال های ۶۰،در خفقان سياسی و فرهنگی و در غيبت نشست ها،محافل و نشريات ادبی از دست داد و ديرهنگام به عرصه خلاقيت فرهنگی پا نهاد.

معدودی از چهره های خلاق فرهنگی اين نسل که از جنگ و زندان و شکنجه و اعدام و انزوا جان به در بردند، تجربه های تلخ و سخت خود را به دستمايه جست و جو و کشف و خلق چشم اندازهای تازه در شعر و داستان و ديگر ژانرهای ادبی و هنری بدل کردند.

نخستين مجموعه شعر حافظ موسوی با عنوان «دستی به شيشه‌‏های مه گرفته دنيا» در سال ۱۳۷۳ منتشر و با اقبال گسترده منتقدان و استقبال کتابخوانان رو به رو شد.

از ديگر مجموع شعرهای حافظ موسوی می توان به سطرهای پنهان،شعرهای جمهو،زن تاريکی کلمات و خرده‌ريز خاطره‌ها و شعرهای خاورميانه اشاره کرد.مجموعه شعر «عکس های فوری» موسوی نيز در دست انتشار است.

حافظ موسوی که چند سالی سردبير مجله ادبی و معتبر کارنامه بود،از اعضای فعال کانون نويسندگان ايران نيز هست.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

چهره خبرساز سال ۱۳۹۶ به انتخاب شما

چهره خبرساز سال ۱۳۹۶ به انتخاب شما

این نظرخواهی علمی نیست و دیدگاه‌های رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.

XS
SM
MD
LG