لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ تهران ۰۴:۳۵

دولت اضطراری فلسطينی به دولت انتقالی تبديل شد


سلام فیاد نخست وزیر دولت اضطراری تشکیلات خودگردان فلسطینی

با سپری شدن يک ماه اززمان برقراری وضعيت اضطراری درسرزمينهای فلسطينی، دولتی که به رياست سلام فياض، چهره ميانه روی فلسطينی وبا انتصاب ازسوی محمود عباس، رهبرحکومت خودگردانی، آغازبه کارکرده بود، جمعه شب به کارخود پايان داد اما بلافاصله با دستور محمود عباس، همين دولت، حالت کابينه انتقالی وگذار يافت.


طبق قانون اساسی درتشکيلات خودگردانی، دولت زمان اضطرارتنها می تواند سی روزدرمسند قدرت باشد.


دولت انتقالی بايد برای برگزاری هرچه زودتر انتخابات سراسری تلاش کند وآنرا به تاييد پارلمان برساند.


چند ساعت پيش ازپايان مهلت سی روزه دولت اضطراری، سه وزيرجديد به ترکيب کابينه افزوده شدند زيرا سلام فياض ومحمود عباس اطمينان داشتند که ازطريق رای گيری درپارلمان نخواهند توانست دولت را گسترش دهند.


پارلمان فلسطينی درعمل، به دوشعبه وابسته به جنبش فتح وحماس تبديل شده واعضای حماس ازحضوردرپارلمان با شرکت نيروهای فتح خودداری می کنند، اما درنشست هايی که تنها نيروهای حماس درآن شرکت دارند، حضور می يابند.


درحالی که شمارزيادی ازنيروهای حماس نيزدرزندان های اسرایيل بسرمی برند، هيچيک ازدوشعبه پارلمان های فلسطينی نمی تواند به حد نصاب قانونی برای تصويب قوانين وآئين نامه های جديد دست يابد. درچنين شرايطی برگزاری انتخابات زودرس درغزه درهاله ای ازابهام شديد قراردارد.


دراين ميان، اسماعيل هنيه ، رهبر حماس درغزه، بارديگر، اقدامات محمود عباس ودولت انتقالی سلام فياض را «غيرقانونی» توصيف کرد، ودرخواست برای ازسرگيری گفتگوهای سياسی ميان حماس با فتح راتکرار کرد وبرضرورت آنچه که «جوش دادن شکاف های ناشی اززخم های اخير» ناميد، تاکيد کرد.


اسماعيل هنيه همچنان خود را «نخست وزيرقانونی» می داند ونشست های کابينه اش را درغزه برگزارمی کند درحاليکه محمود عباس ۳۱ روزپيش، هنيه را اخراج کرد ودولت وی را منحل کرد.


اما سلام فياض هشدارداد تا هنگامی که حماس به اختيارات محمود عباس وفرمان های او بی اعتنائی می کند، زمينه برای غلبه براختلافات بزرگی که درميان فلسطينی ها بوجود آمده هموارنخواهدشد.


سلام فياض گفت: «هرج ومرج وسلاح های زيادی که دردست گروههای غيرقانونی است، با آرمان فلسطينی ها برای رسيدن به استقلال فلسطين همخوانی ندارد وتاهنگامی که يک قدرت ويک نيروی امنيتی ونظامی واحد وجود نداشته باشد، رويای فلسطينی ها برای استقلال کشوری ازآن خود تحقق نخواهديافت».


سلام فياض برضرورت تلاش برای وادارکردن همه تشکل های فلسطينی به زمين نهادن سلاح خود تاکيد کرد.


سازمان حماس ماه گذشته درنبردهای خونين شش روزه، که حدود ۱۲۰ کشته وده ها زخمی ونيزويرانی های گسترده ای رابه همراه داشت، برسراسر غزه مسلط شد ونيروهای جنبش فتح را ازقدرت برکنارکرد وسازمان ها ونهادهای امنيتی تحت فرمان فتح را برچيد.


همزمان، بگزارش رسانه های اسراييلی وفلسطينی، دولت اهود اولمرت، نخست وزيراسراييل، وجنبش فتح به توافق رسيده اند که درکنارآزادشدن گروه بزرگی اززندانيان وابسته به فتح اززندان های اسراييل، اين کشور نام شمارزيادی ازفعالان نظامی جنبش فتح را ازفهرست افراد تحت تعقيب پاک کند وازتعقيب آنها عدول کند.


نام ذکريا الزبيدی يکی ازرهبران گروه های شبه نظامی فتح درصدر اين افراد قراردارد. ذکريا الزبيدی سال هاست که زندگی مخفی دارد وبارها مورد سوقصد قرارگرفته اما هربار زنده مانده است. اسراييل می گويد، اين تفاهم برای تقويت موقعيت جنبش فتح ودولت فلسطينی به نخست وزيری سلام فياض بدست آمده است.


پادشاه اردن، چهارشنبه درديدارمحرمانه ای که اهود اولمرت به امان داشت، ازاوخواسته بود، برای کمک به محمود عباس تدابير تازه ای بينديشد.


قراراست، نخست وزيراسرایيل بزودی با رهبرحکومت خودگردانی ديدارکند وپس ازآن، برای نخستين بار، هياتی به نمايندگی ازسوی اتحاديه عرب به اسراييل سفرکند.


انتخاب سردبیر

XS
SM
MD
LG