لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۳۷

ﻣﺴﻌﻮد ﻧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺎوراﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی حسن روحانی ﺷﺪ


ﺑﻪ ﮔﺰارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی، مسعود نیلی را به سمت مشاور اقتصادی خود منصوب کرده است.
مسعود ﻧﯿﻠﯽ در دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤهوری اکبرھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ، برای مدتی ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ بود و در دولت ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ نیز به عنوان ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی کار می کرد. او مدتی هم رئیس شورای اقتصادی کشور بوده است.
XS
SM
MD
LG