لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۵۶

وزیر خارجه ایتالیا با حسن روحانی در تهران دیدار کرد


اِما بُنینو، وزیر خارجه ایتالیا روز یکشنبه با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در تهران دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی گفته است "رواﺑﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎر دو ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ" و ﺑﺎﯾﺪ از ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد دو ﮐﺸﻮر بهترین استفاده را کرد.
حسن روحانی افزوده "اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﻘﺶ ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻣهم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروازه ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺑﺎ اروﭘﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ."
وزیر خارجه ایتالیا از روز شنبه در تهران بسر می بَرد.
XS
SM
MD
LG