لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۰۷

بررسي جهاني شدن، مدرنيته و تئوري عدم بازگشت تاريخي ايران توسط دکتر عطاء هودشتيان


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): دکتر عطا هودشتيان، استاد علوم سياسي و فلسفه، در دانشگاه تورانتو به دعوت انجمن ايراني دانشجويان اين دانشگاه در جمع ايرانيان اين شهر در مورد سنت، مدرنيته و نيز تئوري تاريخ بي بازگشت ايران سخن گفت. فاطمه امان (راديو فردا): جهاني شدن، مدرنيته، و تئوري عدم بازگشت تاريخي در ايران در سخنراني دکتر عطا هودشتيان که به دعوت انجمن ايراني دانشگاه تورانتو به اين شهر سفر کرده بود، از ديدگاه تاريخي و فلسفي مورد بررسي قرار گرفت. دکتر هودشتيان با تشريح انديشه انتقادي موجود نسبت به سنت و مدرنيته و نقش اين دو عامل در روند تاريخي تغيير چهره ايران به يک جامعه مدرن بدون بازگشت، گفت: جهاني شدن و ظهور مدرنيته پديد آورنده تفکر آزادي در اذهان طبقات مختلف جامعه شد. دکتر هودشتيان، استاد فلسفه و علوم سياسي دانشگاه مونتريال، با ذکر اين واقعيت که در ايران طي صد سال گذشته تحولي بازگشت ناپذير در جامعه سنتي آن دوره پديد آورده است، به ذکر عواملي که سبب رخ دادن اين تحول فراگير شده اند پرداخت. گزينه هايي همچون پيدايش شبکه نامرئي تجدد و تحول و نيز پيدايش وضعيت بازگشت ناپذير تاريخي در جامعه ايران از اين قبيل شمرده شده اند. دکتر هودشتيان در بخشي از سخنان خود در مورد نقش شبکه نامرئي تجدد در ايران گفت: دکتر عطا هودشتيان (استاد علوم سياسي و فلسفه در دانشگاه تورانتو): اين شبکه پديد آورنده يک دوراني است که بدون حدس دوران برگشت ناپذيري است. دوراني که بازگشتش به گذشته بازگشتي ناممکن است، اگرچه وجود جان سخت سنت، شعار بازگشت را طبعا تحت الشعاع يا ايدئولوژيک ... اگرچه وجود اين شبکه عظيم و نامرئي، اين امکان را به وجود مي آورد که حرکت هاي اجتماعي براي بازگشت ما، حرکت هاي انقلابي، و حرکت هاي سياسي براي بازگشت به وجود بيايد. اما بازگشت به گذشته، به شکل همه جانبه و اجتماعي، يک بار براي هر صورت و همه اين ها نشان دهنده اين است که در واقع تحول به شکلي است که اگر چه ما درگير يک وضعيت سياسي نوين هستيم، اما با همان وضعيت پيشين ادامه حيات مي دهيم و بازگشت به گذشته در واقع عملي نشده است و مهمتر از همه اين ها، اين است که در درون وجودمان ايده نويني در طول صد سال اخير شکل گرفته است به نام «ايده آزادي» و ايده آزادي يک بار که در ذهن رفت، ديگر نمي شود آن را برگرداند. م.ا.: وي در ادامه در مورد نفوذ مدرنيزاسيون و چگونگي غربزدگي جامعه ايران گفت: اين پديده همچون شبکه اي بود که ناخواسته ما را درگير خود کرد و در ذره ذره لايه هاي جامعه نفوذ کرد. با تبديل نيازهاي خود به نيازهاي زندگي روزمره، لحظه هاي زندگي اجتماعي و سنتي ايرانيان را به شيوه اي ناهنجار، سطحي، ناخواسته، و ناآگاهانه به تصويري از جامعه مدرن بدل کرد. در صورتي که علي رغم مبارزه شديد با مدرنيته و تمايل به حفظ سنت، اين تحول تاريخي بازگشت ناپذير جزئي از جامعه ايران شده است. جهاني شدن، مدرنيته، و تئوري عدم بازگشت تاريخي در ايران در سخنراني دکتر عطا هودشتيان، استاد فلسفه و علوم سياسي دانشگاه مونتريال، که به دعوت انجمن ايراني دانشگاه تورانتو به اين شهر سفر کرده بود، از ديدگاه تاريخي و فلسفي مورد بررسي قرار گرفت. دکتر هودشتيان با تشريح انديشه انتقادي موجود نسبت به سنت و مدرنيته و نقش اين دو عامل در روند تاريخي تغيير چهره ايران به يک جامعه مدرن بدون بازگشت، گفت که جهاني شدن و ظهور مدرنيته، پديد آورنده تفکر آزادي در اذهان طبقات مختلف جامعه شد. وي گفت که مدرنيزاسيون و غربزدگي همچون شبکه اي بود که ناخواسته ما را درگير خود کرد و با تبديل نيازهاي خود به نيازهاي زندگي روزمره، لحظه هاي زندگي اجتماعي و سنتي ايرانيان را به شيوه اي ناهنجار، سطحي، ناخواسته، و ناآگاهانه به تصويري از جامعه مدرن بدل کرد. در صورتي که علي رغم مبارزه شديد با مدرنيته و تمايل به حفظ سنت، اين تحول تاريخي بازگشت ناپذير جزئي از جامعه ايران شده است.
XS
SM
MD
LG