لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ تهران ۲۱:۰۱

حمله به ایران: «فاجعه ای عمیق تر از عراق»


هانس بليکس که درفاصله سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۷، به مدت ۱۶ سال رياست آژانس بين المللی انرژی اتمی را دردست داشت، درمصاحبه با روزنامه اسرائيلی يديعوت آخرونوت ، گفته است روندی که اکنون درقبال ايران دنبال می شود، شباهتی چشمگير به تعقيب عراق درايام حاکميت صدام حسي

هانس بليکس، ریيس پيشين آژانس بين المللی انرژی اتمی و نيز وزير سابق امورخارجه سوئد، درمصاحبه هائی جداگانه با آخرين شماره روزنامه «يديعوت آخرونوت» دراسرائيل، به اين کشور نسبت به عواقب يک حمله احتمالی نظامی به تاسيسات هسته ای جمهوری اسلامی ايران هشداردادند.


اين هشدارها درحالی است که درياسالار مايکل مولن رئيس ستاد مشترک ارتش ايالات متحده مذاکرات خود با همتای اسرائيلی و ديگر مقامات اسرائيلی درباره برنامه های اتمی ايران را از روز يکشنبه در اسرائيل آغاز می کند.


هانس بليکس که درفاصله سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۷، به مدت ۱۶ سال رياست آژانس بين المللی انرژی اتمی را دردست داشت، درمصاحبه با روزنامه اسرائيلی يديعوت آخرونوت ، گفته است روندی که اکنون درقبال ايران دنبال می شود، شباهتی چشمگير به تعقيب عراق درايام حاکميت صدام حسين دارد.

هانس بليکس، ديپلمات کارکشته زاده اوپسالا درسوئد که اکنون ۸۰ ساله است، با تاسف ياد آورمی شود که درطول سال ها او و هيات های بازرسی تسليحاتی و ناظران آژانس «سنگ بروی سنگ» باقی نگذاشتند و «زيرهر دانه شنی» درعراق را درجستجوی جنگ افزارکشتارهمگانی عراق نگريستند.


هانس بليکس که اکنون يک نهاد مستقل را برای مقابله با جنگ افزارکشتارهمگانی رياست می کند، هرچند درموضع تصميم گيری نيست اما اميدواراست که ديدگاههايش درروند تصميم گيريها اثر بگذارد.

او می گويد، اتهاماتی که به ايران درمورد مداخلات تروريستی درعراق وارد می شود، بخشی از پرونده سازی برای توجيه اقدام نظامی احتمالی است.


هانس بليکس درعين حال می گويد: «می توانم درک کنم که چرا ترديد و سوءظن ها نسبت به برنامه های هسته ای ايران قوی است به ويژه آن که ايران علنا به غنی سازی اورانيوم پرداخته و کشوری که بتواند اورانيوم را درحد چهار درصد غنی کند، به راحتی نيز می تواند غلظت آن را به ۹۴ درصد برساند و فاصله بين ۴ تا ۹۴ درصد، تنها يک مساله فنی است».


بليکس همچنين می گويد: «ايران نمی تواند هيچ توجيه اقتصادی قابل قبولی برای اصرارش درمورد غنی سازی اورانيوم ارائه کند و در حالی که ايران تنها دو کوره نيمه تمام دارد و مدعی تلاش برای ساخت کوره های ديگر است، کشورخود من، سوئد ازده نيروگاه هسته ای فعال برخورداراست، ولی سوئد هيچ گاه خود به غنی سازی اورانيوم اقدام نکرده وبسياربه صرفه تراست که ما اورانيوم غنی شده برای فعاليت اين کوره ها را ازخارج خريداری کنيم. کره جنوبی نيز ۲۰ کوره هسته ای فعال دارد ولی آن کشور نيز اورانيوم غنی شده را وارد می کند. افزون براينها، اين واقعيت نيز که ايران مصرانه به طرح کوره آب سنگين اراک ادامه می دهد، رفتاری به شدت شک برانگيزاست زيرا ازآن می توان پلوتونيوم توليد کرد».  • همه برگ های برنده دردست غرب است و می توان به گونه ای با ايران برخورد کرد که نه تنها طرح های غنی سازی اورانيوم را متوقف کند بلکه برای هميشه ازبرنامه های هسته ای خود دست بکشد.
هانس بلیکس

باوجود اين، هانس بليکس به يديعوت آخرونوت می گويد: «همه برگ های برنده دردست غرب است و می توان به گونه ای با ايران برخورد کرد که نه تنها طرح های غنی سازی اورانيوم را متوقف کند بلکه برای هميشه ازبرنامه های هسته ای خود دست بکشد».


هانس بليکس معتقد است: «بسته های تشويقی ارائه شده به ايران فاقد دو فاکتورمهم بوده است: دادن تضمين کافی و رضايت بخش به ايران. زيرا کشوری که به سوی ساخت جنگ افزاراتمی پيش می رود، خود را درمعرض تهديد احساس می کند وبايد ايران اطمينان يابد که ازسوی اسرائيل و آمريکا مورد حمله قرارنخواهد گرفت. فاکتوردوم که درمشوق ها ديده نمی شود، آمادگی جامعه بين المللی برای درآغوش گرفتن ايران است. همان گونه که به کره شمالی اطمينان داده شده که بخشی ازجامعه بين المللی خواهد بود».


هانس بليکس ايالات متحده آمريکا را به تلاش های بيشتر برای تقويت ارتباط های سياسی با ايران فرامی خواند و نيز ازاروپا می خواهد که ازارتباط های خود با دولت تهران به گونه ای موثرتر استفاده کنند، ولی می گويد: «البته نمی دانم که اينها هنوز برگ های برنده ای باشد اما برگهائی مهم برای ديالوگ است».


درپاسخ به اين پرسش که کدام يک ازطرفين بايد گام نخست رابردارد؟ هانس بليکس می گويد: «مذاکرات بدون شرط مهمترازنظارت است. زيرا ناظران تاکنون نيز به شواهد لازم دست يافته اند ولی اينکه روند گفتگوها درآينده چگونه باشد، به حال خود رها شده است و کشورهای غرب خود را به تنگنا انداخته اند واين امر که اروپائی ها خود را مقيد کرده اند به اينکه ابتدا ايران طرح های غنی سازی اورانيوم را معلق کند، موجب شده که آنها با دست خود خويش را تحقير کنند».


هانس بليکس درجای ديگری از اين مصاحبه مشروح نگرانی عميق خود را ازوقوع يک «فاجعه غيرقابل تصور» برای منطقه درصورت وقوع يک حمله نظامی به ايران بيان می کند، و می گويد: «اگر حمله به ايران يک گزينه برای اسرائيل است، اين يک گزينه برای فاجعه خواهد بود و اگرجنگ درعراق به عنوان يک فاجعه تلقی می شود، آغاز جنگ و ادامه آن درايران، فاجعه ای چند برابرعظيم تر خواهد بود و عواقبی بارها وخيم ترخواهد داشت».


هانس بليکس به اسرائيل و آمريکا هشدارمی دهد که «سخن گفتن پی درپی از گشوده بودن گزينه نظامی می تواند خطرناک باشد زيرا ممکن است سران تهران را به سخت گيری بيشتر وادارکند و ميانه روهائی را نيز که درحاکميت ايران هستند و بازگشت به مسير تعليق غنی سازی را توصيه می کنند به حمايت ازافراطيون وادار کند و حمله احتمالی نيز توجيهی برای بنيادگرايان تهران خواهد بود که دستيابی به جنگ افزارهسته ای برايشان الزامی است».


هانس بليکس ابرازاطمينان می کند که «حمله به تاسيسات هسته ای ايران تنها برای مدت زمانی برنامه های هسته ای ايران را به تاخيرخواهد انداخت و آنها با حرارتی بيشتربه ازسرگيری اين طرحها اقدام خواهند کرد و اگر اکنون غرب درسطح حدس و گمانه زنی به نيت ايران مشکوک است، مطمئن باشد که پس ازيک حمله، برنامه های هسته ای ايران رويکرد نظامی خواهد گرفت».


اين مصاحبه با هانس بليکس درحاشيه کنفرانس روزهای اخير دربرلين که طی آن کارشناسان موشکی آمريکا برنامه های استقرار سپردفاع موشکی ايالات متحده دراروپای مرکزی را بررسی کردند، انجام شده است.


مصاحبه کننده با هانس بليکس آقای الداد بک خبرنگارمشهور روزنامه يديعوت آخرونوت دربرلين است.


آقای الداد بک خود اخيرا با گذرنامه غيراسرائيلی و تابعيت يک کشورديگر توانست به عنوان گردشگر چند هفته ازايران ديدار کند و نيز با سفر به بوشهر ازکنار تاسيسات هسته ای بوشهر با مردم عادی عکس گرفته و نيز به نطنز رفته و با مردم کوچه و بازار نطنز سخن گفته بود.


الداد بک درحاشيه نشست برلين نيز مصاحبه ای با وزيرامورخارجه کشوراسلووانی، که رياست نوبتی اتحاديه اروپا را دردست دارد، انجام داده، که وی نيزتاکيد کرده که «حمله احتمالی اسرائيل به تاسيسات هسته ای ايران با کمترين ميزان تفاهم ازسوی جامعه بين المللی روبرو خواهد شد».


اسلووانی تا پايان ژوئن رياست نوبتی اتحاديه اروپاست و ازاول ژوئيه اين مقام را برای نيمه دوم سال ۲۰۰۸ به فرانسه می سپارد و به همين دليل است که اسرائيل تلاش زيادی را برای نزديکی بيشتر به فرانسه انجام داده است.


اسرائيل درهفته اخيرپذيرای رئيس جمهوری فرانسه بود.


نيکلا سرکوزی درسخنرانی درکنست اسرائيل گفت: «هرعاملی که بخواهد به اسرائيل تعرض کند، خود را با فرانسه نيزروبروخواهد ديد».


ديميتری روپل وزيرامورخارجه اسلووانی به يديعوت آخرونوت می گويد: «مسلم است که ما به نيت سران تهران درپيگيری طرح های هسته ای شان مشکوک هستيم اما سياست دوگانه فشار و تشويق را درپيش گرفته ايم ودرعين نشان دادن عزم جزم و قاطعيت، بسته تشويقی تازه ای به آنها ارائه کرده ايم و تصميم راسخ داريم که نگذاريم ايران به قدرت هسته ای نظامی تبديل شود».


XS
SM
MD
LG