لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۰۶:۳۶

ادامه تنش دردولت اسرایيل


پرز:به اين نتيجه رسيده که کناره گيری فعلا مشکلی رابرطرف نمی کند.

دراسراييل فراخوانی ها ازنخست وزيرو وزيردفاع برای کناره گيری از پست خود و هموارکردن راه برای برگزاری انتخابات پارلمانی وتشکيل دولتی جديد ادامه دارد.


کسانی که اين فراخوانی ها رامطرح می کنند، به تظاهرات بزرگی اشاره دارند که شامگاه پنجشنبه درتل آويوبرگزارشد وبيش ازيکصد هزاراسراييلی درآن شرکت کردند.


امیر پرز، وزيردفاع اسراييل، روزشنبه دريک مصاحبه گفت که پس ازانتشارگزارش کميسيون تحقيق جنگ، که بخشی مهم ازمسئوليت تصميم گيری های ناهمآهنگ وناکامی های آن جنگ رابردوش وی نهاد، درانديشه استعفا بود، اما به اين نتيجه رسيد که کناره گيری فعلا مشکلی رابرطرف نمی کند.


وزيردفاع اسراييل، که رهبر حزب کارگر اين کشوراست، گفت درانتظارنتيجه انتخابات داخلی اين حزب است و اگردرمقام رهبری حزب باقی بماند، وی ازپست وزارت دفاع کنارمی رود.


تسيپی ليونی، وزيرخارجه اسراييل، نيز که پنجشنبه خواهان برکناری نخست وزيرشده بود، يکشنبه گفت، بدليل بيان اين نظرخويش مورد انتقامجويی نخست وزيرقرارگرفته واهود اولمرت وی را ازحلقه تصميم گيری ها کنارگذاشته است.


خانم ليونی يکشنبه با نخست وزيراسراييل ديداری خصوصی به عمل آورد، وگفته شد احتمال اخراج وی ازسوی نخست وزير وجود ندارد.

خانم ليونی يکشنبه با نخست وزيراسراييل ديداری خصوصی به عمل آورد، وگفته شد احتمال اخراج وی ازسوی نخست وزير وجود ندارد.


يکی ازوزيران اسراييل که رهبر يک حزب مذهبی هم پيمان بادولت است، يکشنبه گفت: «دولت اسراييل به شرايط غيرقابل تحملی رسيده وبه جای آنکه مسئولان به فکر اجرای توصيه های کميسيون تحقيق جنگ باشند، درحال صيقل دادن شمشيرها عليه يکديگرهستند.»


«آمادگی حزب الله برای يک جنگ ديگر»


درلبنان، شيخ نعيم قاسم، معاون دبيرکل حزب الله گفت: «اين گروه ازآمادگی کامل برای احتمال جنگی ديگربااسرائيل برخورداراست.»


حسن نصرالله گفت که به اسراييلی ها دربرپايی کميسيون تحقيق ومسئوليت پذيری احترام می گذارد.

وی درمصاحبه ای با شبکه تلويزيونی الجزيره گفت که حزب الله با بررسی جنگ تابستان گذشته با اسراييل، نقاط ضعف اسراييل رامورد توجه قرارداده، ودريک نبرد احتمالی می تواند ضربات جدی تری به اسراييل واردکند.


شيخ حسن نصرالله دبيرکل حزب الله نيز پیش از وی گفته بود که گزارش کميسيون تحقيق داخلی اسرایيل، سند پيروزی حزب الله بوده است.


حسن نصرالله گفت که به اسراييلی ها دربرپايی کميسيون تحقيق ومسئوليت پذيری احترام می گذارد. وی گفت: «اين کميسيون تحقيق راخود نخست وزيراسراييل،، برپاکرد وحال همين کميسيون، خود اووبلندپايگان دولت ورييس وقت ستادکل ارتش اسراييل رامقصرمعرفی کرده است.»


شيخ حسن نصرالله گفت که اين امر برای وی بسيارجالب است وآنرا قابل احترام می داند.


اميل لحود، رييس جمهوری لبنان، شنبه گفت که حزب الله برخلاف خواسته مطرح شده درقطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنيت، که به جنگ ۳۳ روزه اسراييل وحزب الله پايان داد، خلع سلاح نخواهد شد.


رييس پارلمان ايتاليا در لبنان


ریيس پارلمان ايتاليا، فائوستو برتينوتی Fausto Bertinotti ، که کشورش بخش مهمی ازنيروهای سپاه صلح سازمان ملل درلبنان راتشکيل می دهد وبرآتش بس اسراييل وحزب الله نظارت دارد، درحال ديدارازلبنان است و با مقام های بلندپایه لبنان ونيزبا سربازان ايتاليايی ملاقات کرده است.


ايتاليا ۲۵۰۰ نفرسربازدرچارچوب قوای ۱۲ هزارنفره سپاه صلح درلبنان دارد وفرماندهی اين نيروها برعهده ايتالياست.


رييس پارلمان ايتاليا پس ازلبنان به اسرایيل خواهد رفت. اسراييل می گويد، حزب الله به پاره ای تحريکات درمرزبا اسراييل دست می زند.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG