لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۳۵

ژان لويی اتیِن، پزشک و کاشف سرشناس فرانسوی که تاکنون اقيانوس منجمد شمالی را از غرب آن تا شمال شرقی گروئنلند، در طول سه ماه پيموده است، در نظردارد در ۶۰ سالگی، سفر تازه ای را به قطب شمال آغازکند.


هدف از اين سفر که درمارس سال ۲۰۰۸، اسفند ۱۳۸۶، و چهارمين سال قطبی بين المللی صورت می گيرد، اندازه گيری قطر منطقه يخی تمامی قطب شمال است.


سفر جديد ژان لويی اتیِن، اين بار بوسيله ی يک بالن موتوردار و بر فراز قطب شمال انجام می شود.


جريان اين سفر و با استفاده از دستگاه های اندازه گيری که در زيربالن هدايت شونده نصب شده اند، قطر يخ ها اندازه گيری می شود

اين سفر در ارتفاع ۳۰ متری اقيانوس منجمد شمالی انجام می شود، و چند سال است که برای انجام آن مطالعه و تدارک ديده شده است.


ژان لويی اتیِن، در يک کنفرانس خبری در پاريس، ضمن معرفی پروژه خود به خبرنگاران گفت: آنچه هميشه ناشناخته مانده و امروز بعنوان يک الزام به شمار می رود، دانستن قطر متوسط مناطق يخی مجموع اقيانوس منجمد شمالی است، که هميشه با مشکل روبرو شده است.


وی اضافه کرد در جريان اين سفر و با استفاده از دستگاه های اندازه گيری که در زيربالن هدايت شونده نصب شده اند، قطر يخ ها اندازه گيری می شود.


بالن ياد شده، در ارتفاع ۳۰ متری و بر فراز اقيانوس منجمد شمالی پرواز می کند و با استفاده ازامواج الکترو مغناطيسی، قطر متوسط يخ های قطب شمال اندازه گيری خواهد شد. مدت زمان اين سفر دو ماه تعيين شده است.


نقشه سفر


ژان لويی اتیِن و ۱۵ سرنشين ديگر در يک بالن به طول ۵۴ متر و گنجايش ۵۵۰۰ متر مکعب گاز هليوم، سفر خودرا از پاريس آغاز کرده وپس از سفربه نروژ، در نزديکی صخره اسپيتزبرگ، توقفی کوتاه خواهند داشت.


پس از آن، مسافت ۳۵۰۰ کيلومتر ازاسپيتزبرگ تا آلاسکا را در مدت يک ماه می پيمايند.


آخرين مطالعات دانشمندان آمريکايی نشان می دهد که از اين پس و در هر سال، ۶۰ هزار متر مربع از قطر مجموع مناطق زير يخ ها کاسته می شود

ساخت موتور اين بالن با نام۳۰ AU ،ازماه اکتبر ۲۰۰۷، مهر ماه ۱۳۸۶، توسط شرکت روسی رس آيروسيستم آغازشده و در بهار آينده آماده بهره برداری می شود.


هزينه اين سفر که ۴.۵ ميليون يورو است، توسط شرکت فرانسوی توتال تامين می شود و بالن پس از پايان سفر به فروش عمومی گذاشته خواهد شد.


به هنگام زمستان، يخ های قطب شمال قطورتر می شود و با فرا رسيدن تابستان تا اواخر سپتامبر، شهريور ماه، ميزان قطريخ ها کاهش می يابد.


آخرين مطالعات دانشمندان آمريکايی نشان می دهد که از اين پس و در هر سال، ۶۰ هزار متر مربع از قطر مجموع مناطق زير يخ ها کاسته می شود.


به عبارت ديگر، در صورت ادامه روند آب شدن يخ ها در ۵۰ سال آينده، ۴۰ درصد يخ های قطبی ذوب خواهد شد.


XS
SM
MD
LG