لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ تهران ۱۸:۲۳

نگرانی اسرائیل از افزایش نفوذ ایران در لبنان


دانی گيلرمن، سفيراسرائيل درسازمان ملل متحد ازجامعه جهانی درخواست کرد به مقابله با سازمان حزب الله اقدام کند.

يک هفته پس ازآغاز بحران جديد در لبنان، سران اسرائيل نگراني های خود را ازعواقب قدرت يابی سازمان حزب الله به طور آشکارتربيان می کنند.


دانی گيلرمن، سفيراسرائيل درسازمان ملل متحد، ازجامعه جهانی درخواست کرد به مقابله با سازمان حزب الله اقدام کند.


او گفت: «تبديل شدن ايران به همسايه شمالی اسرائيل معادلات درمنطقه را تغييرمی دهد بويژه اينکه جمهوری اسلامی ايران با صحنه گردانی رخدادها درنوارغزه و حمايت ازسازمان اسلامگرای حماس، درجنوب اسرائيل نيز جای پایی برای خود يافته است».


همزمان اعلام شد که اهود اولمرت نخست وزيراسرائيل، مساله بحران لبنان و اثرات آن برموقعيت اسرائيل را با جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، مورد بحث و بررسی قرارمی دهد واين موضوع، درکنار مسائل مرتبط با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ايران و مناسبات استراتژيک اسرائيل و ايالات متحده، يکی ازمقوله های مهم درگفت وگوهای سران اسرائيل با بوش خواهد بود.

رييس جمهوری آمريکا چهارشنبه ۱۴ مه برای ديدارديگری وارد اسرائيل شد. او سه روز دراورشليم حضور خواهد داشت و درکنار گفت وگو با سران اسرائيل، درکنفرانسی برای رهبران دهها کشورجهان نيز که برای شرکت درجشن های شصتمين سالروز استقلال اسرائيل به اورشليم رفته اند، سخنرانی خواهد کرد.


لنبان و حضور ایران


  • «تبديل شدن ايران به همسايه شمالی اسرائيل معادلات درمنطقه را تغييرمی دهد بويژه اينکه جمهوری اسلامی ايران با صحنه گردانی رخدادها درنوارغزه و حمايت ازسازمان اسلامگرای حماس، درجنوب اسرائيل نيز جای پایی برای خود يافته است».
سفيراسرائيل درسازمان ملل متحد،

دانی گيلرمن، سفيراسرائيل درسازمان ملل متحد، گفت: «بخاطر منافع جامعه جهانی، بخاطر لبنان و بخاطر تمامی منطقه خاورميانه اهميت دارد که دست روی دست گذاشته نشود و اقدامات لازم صورت گيرد».


سفيراسرائيل گفت: «حزب الله لبنان حدود دوسال است که دوباره ازکاروان گسترده کمکهای تسليحاتی جمهوری اسلامی ايران و سوريه برخورداراست و زرادخانه ای عظيم با پول ايرانی درلبنان برپا شده، و حزب الله با تهديد استفاده ازاين اسلحه، لبنان را دوپارچه کرده و ازقلب لبنان خون می چکد».


دانی گيلرمن گفت: «لبنان درهمسايگی شمال اسرائيل، اکنون صحنه تاخت و تازسران دو حکومت بيگانه است: ايران و سوريه».


گيلرمن گفت: «مسلط شدن ايران و سوريه برلبنان، وضعيتی به شدت خطرناک و نگران کننده بوجود می آورد- درحاليکه قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنيت مقررکرده بود که حزب الله خلع سلاح شود».


قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنيت سازمان ملل متحد که به جنگ ۳۳ روزه اسرائيل و حزب الله لبنان درتابستان سال ۲۰۰۶ پايان داد، تصريح کرده بود که حزب الله می بايست دو سرباز ربوده شده اسرائيلی را آزاد کند، خلع سلاح شود و دولت لبنان و نيروهای صلح بان سازمان ملل، سپاه «يونيفيل»، ازرسيدن سلاح غيرقانونی بدست گروهها وسازمانها درلبنان جلوگيری کنند.


سفيراسرائيل درسازمان ملل گفت: «هيچيک ازبندهای مهم قطعنامه ۱۷۰۱نه تنها اجرا نشده بلکه به سختی نيزپايمال می شود».


دانی گيلرمن گفت: «من بسياراميد دارم، نظر به آنچه که دريک هفته اخير درلبنان اتفاق افتاد، جامعه جهانی هوشيارشده باشد و سکوت خود را بشکند».


«تحول در لبنان»


در همین حال، اهود باراک وزيردفاع اسرائيل يکشنبه ۱۱ مه گفت: «تسلط حزب الله برغرب بيروت يک تحول وخيم است».


دبيرکل سازمان ملل متحد درماههای اخير درگزارشهایی که به شورای امنيت ارائه کرد، نوشت: حزب الله دهها هزارفروند راکت کوتاه برد و موشکهای ميان برد دريافت داشته و اين سلاحهای ازسوی ايران ارسال شده و عمدتا ازطريق خاک سوريه به لبنان رسيده و حزب الله زرادخانه عظيم تری درمقايسه با مقطع پيش ازجنگ تابستان ۲۰۰۶ دراختياردارد.


شيخ حسن نصرالله دبيرکل حزب الله لبنان هفته گذشته به دولت لبنان هشدارداد و گفت: «هردستی که به سوی سلاح حزب الله دراز شود، قطع خواهد شد».


به نوشته روزنامه اسرائيلی يديعوت آخرونوت، دولتمردان اسرائيل دريک هفته اخير تلاش کرده بودند که تا حد امکان ازبيان دغدغه خاطر عميق اين کشوردرقبال رخدادهای لبنان و «شکست نگران کننده دولت قانونی لبنان ازحزب الله» خودداری کنند تا جامعه جهانی به اين امر رسيدگی کند و حزب الله نتواند دولت قانونی لبنان را «مورد حمايت اسرائيل» به تصويربکشد.


يديعوت آخرونوت چهارشنبه نوشت: «اما سخنان سفيراسرائيل درسازمان ملل متحد، اين سکوت نسبی را شکسته، زيرا اوضاع لبنان سمت گيری خطرناکی پيدا کرده است».


به نوشته اين روزنامه: «دولت اهود اولمرت دريک تصميم گيری اصولی که مورد حمايت وزيران امورخارجه ودفاع اسرائيل نيزقرارگرفت، مقررکرده بود که اسرائيل پيشآهنگ اقدامات سياسی درقبال بحران لبنان نباشد، زيرا ممکن است نتايج معکوسی به بارآورد. اما درپی نشست هيات دولت اسرائيل، وزيران پستهای مهم نگرانی عميق خود را ازعواقب بحران لبنان و اثرات آن براسرائيل بطور آشکاربيان می کنند».


«همسايه شمالی اسرائيل زيرتسلط ايران»


ژنرال عاموس يادلين، رييس رکن اطلاعات ارتش اسرائيل، دراين نشست دولت، ارزيابيهای نهاد تحت سرپرستی خود را به آگاهی اهود اولمرت و وزيران اسرائيلی رسانده بود.


ژنرال يادلين گفته بود: «دراين بحران ثابت شد که دولت قانونی لبنان، بشدت ضعيف است».


وی افزوده بود: «حزب الله بازوی دراز جمهوری اسلامی ايران درلبنان است و اکنون هراسرائيلی بايد بداند که همسايه شمالی اسرائيل زيرتسلط ايران است».


وی تصريح کرده بود که رخدادهای لبنان «نتيجه مداخلات ايران و مشارکت سوريه بوده است».


ژنرال يادلين اظهارنظرکرده بود: «حزب الله نمی خواست که دراين مرحله بحران را شدت بخشد ولی هنگامی که منافعش ايجاب کند و تهران دستوردهد، هيچ مانعی دربرابرخود برای افزايش دامنه بحران نخواهد ديد».


يديعوت آخرونوت چهارشنبه نوشت: «نگرانی عمده اسرائيل اين است، حال که جمهوری اسلامی ايران دوباره يک زرادخانه عظيم برای حزب الله برپا کرده است و همه مقدمات را برای مسلط شدن برلبنان آماده می بيند، بخواهد اين هدف را عملی کند».


سعد الدين الحريری، رييس فراکسيون المستقبل درلبنان و پسر رفيق الحريری نخست وزيرمقتول لبنان، نيزسه شنبه گفته بود: «تصميم به کودتای نظامی اخير حز ب الله، تصميمی نبوده که به طور مستقل توسط اين سازمان اتخاذ شده باشد بلکه هدفی است که سران ايران و سوريه آنرا درتهران و دمشق اتخاذکرده و به مرحله اجرا گذاشتند».


سعدالدين الحريری اين سخنان را درکنفرانس خبری سه شنبه بيروت، بدنبال اظهارات وزيرامورخارجه عربستان سعودی بيان کرده بود.


امير سعودالفيصل نيزتاکيد کرده بود که ايران و سوريه درپشت پرده «کودتای حزب الله» قراردارند.


سعدالدين الحريری ازمناسبات بسيارنزديکی با سران عربستان سعودی برخورداراست و مورد حمايت آنان قراردارد.


سايت فارسی وزارت خارجه اسرائيل درروزهای اخير به نقل ازتحليلگران نوشته بود: «جمهوری اسلامی ايران سی ميليارد دلار کمک نظامی و مالی دراختيار حزب الله گذاشته است».


محمود احمدی نژاد سه شنبه دريک نشست خبری درتهران قويا تکذيب کرد که ايران درپشت پرده بحران لبنان است. وی درعين حال از«مقاومت لبنان» (حزب الله) حمايت قاطعی به عمل آورد.


درتهران روزنامه جمهوری اسلامی سه شنبه درمقاله اساسی خود بارديگر از«يک تابستان داغ» سخن گفته ونوشته بود: «ملت لبنان بايد با اعتماد به مقاومت اسلامی راه پيروزی را هموارسازد و مطمئن باشد که روز پيروزی درتابستان داغ اين کشورنزديک است».


تابستان گذشته نيز محمود احمدی نژاد هنگام سفر به سوريه از «يک تابستان داغ وپيروزی مقاومت» سخن گفته بود. نظر به جنگ ۳۳ روزه تابستان سال ۲۰۰۶ ميان حزب الله لبنان با اسرائيل، که با حمله چريکی حزب الله به نقطه ای درشمال اسرائيل آغاز شد، اسرائيل و آمريکا اين سخنان احمدی نژاد را با جديت و وخامت تلقی کرده بودند.


روزنامه جمهوری اسلامی سه شنبه نوشته بود: «تا برکناری دولت سنيوره قطعی نشود، احتمال بحران جديد غيرمنتظره نيست».


انتخاب سردبیر

XS
SM
MD
LG