لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲ تهران ۰۵:۱۱

دانشجویان زندانی و «فیلم خط سیاه وزارت اطلاعات»


مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان از ارديبهشت ماه تا کنون به اتهام چاپ و توزيع نشريات دانشجويی که مقامات جمهوری اسلامی می گويند در آن ها به مقدسات اسلام توهين شده است، در زندان هستند

مجيد شيخ پور، پويان محموديان و مقداد خليل پور، سه دانشجوی دانشگاه امير کبير با ارسال نامه ای سر گشاده به شعبه ۴۴ دادگاه تجديد نظر، دادگاه رسيدگی کننده به پرونده احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی، سه دانشجوی در بند امير کبير توضيحاتی درباره فيلم اعترافات اين دانشجويان، با عنوان خط سیاه، که توسط وزارت اطلاعات ساخته شده، داده اند.


مجيد شيخ پور، پويان محموديان و مقداد خليل پور، در ارديبهشت ماه سال جاری و در پی انتشارچهار نشريه دانشجويی، که مسوولان جمهوری اسلامی می گويند در آنها به مقدسات اسلام توهين شده است، دستگير و سپس آزاد شدند.


پس از دستگيری اين سه دانشجو، مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه عضو ديگر انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير به همين اتهام بازداشت شدند و از ارديبهشت ماه تا کنون همچنان در زندان هستند.


اين سه دانشجو با وجود اينکه از اتهامات اصلی تبرئه شده اند و هر کدام ۸۰ ميليون تومان وثيقه در اختيار دادگاه گذاشته اند، هنوز از زندان آزاد نشده اند.اين دانشجويان می گويند لوگوی نشريات جعل شده است و آنها ارتباطی با نشريات نداشته اند.


مجيد شيخ پور يکی از نويسندگان نامه سرگشاده به دادگاه رسيدگی کننده پرونده سه دانشجوی در بند امير کبير، در گفت و گو با راديو فردا می گويد که روز ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۶ از او به همراه پويان محموديان و مقداد خليل پور، احسان منصوری ، مجيد توکلی و احمد قصابان در زندان اوين فيلمبرداری شده است.


مجيد شيخ پور درباره نحوه فيلمبرداری از اين دانشجويان توسط مسوولان زندان اوين می گويد:« قبل از فيلم برداری، با هر کدام از ما در اتاق هايی به صورت جداگانه صحبت شد و قرارمان اين بود که ما در جلسه فيلم برداری حاضر شويم و احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی در مقابل ما اعتراف کنند و من، پويان محموديان و مقداد خليل پور بعد از شنيدن اين اعترافات آزاد شويم و فضای دانشگاه را آرام کنيم و اعلام کنيم که انتشار نشريات موهن، کار همين سه دانشجو بوده است.»


در نامه سرگشاده سه دانشجوی دانشگاه امير کبير به دادگاه رسيدگی کننده پرونده احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی آمده است:« آن چه در فيلم اخذ شده از ما خواسته شد، اين بود که بيشتر به بيان آنچه در ۴ نشريه جعلی نوشته شده بود، بپردازيم. از آنجا که ما اساسا دخالتی در انتشار اين نشريات نداشتيم، در بيان جزييات به صورت آشکار به مطالبی خلاف واقع اشاره می کرديم.»


مجيد شيخ پور، دانشجوی دانشگاه امير کبير در ادامه درباره نحوه اعترافات سه دانشجوی در بند امير کبير می گويد:«ما کنار آنها قرار گرفتيم و نحوه بيان اعترافات آنها حاکی از اين بود که تحت فشار شديد قرار داشتند و از سوی ديگر تناقضات موجود در صحبت هايشان نشان می داد که اعترافات تحت فشار انجام گرفته است. با توجه به اين که ما نيز در بازجويی ها شرکت داشتيم و نحوه برخورد بازجوها را می دانستيم، اين احتمال بيشتر تقويت شده بود که اعترافات تحت فشار انجام شده است.»


  • «اين مصاحبه اگرچه در دفتر رياست بند امنيتی ۲۰۹ و بر روی مبلمان دفتر وی و با پس زمينه يخچال و تلويزيون صورت گرفته که تداعی فضايی از زنداگی معمولی و عادی را دارد، اما با توجه به عدم خروج ما از زندان در طول مدت ۱۰ ماهه بازداشت ، لباس های مخصوص بند ۲۰۹ و چهره های آشفته و رو به تحليل رفته، مهر تاييدی بر فشارها و شکنجه های بازجويان و ضابطان دستگاه های امنيتی و اطلاعاتی است.»
مجيد توکلی، دانشجوی در بند دانشگاه امير کبير

مجيد شيخ پور در ادامه گفت و گو با راديو فردا می گويد که از او، مقداد خليل پور و پويان محموديان نيز خواسته شده بود در مقابل دوربين نظرات خود را درباره اعترافات سه دانشجوی در بند بگويند و می افزايد:«صحبت های ما باعث عصبانيت بازجوها شد زيرا ما به رفتار آنها اعتراض و اعترافات را ساختگی عنوان کرديم. اين موضوع مزيد بر علت شد که بيش از يک ماه ديگر در بازداشت باقی بمانيم.»


مجيد شيخ پور در ادامه می گويد: احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی پيش از اين که در مقابل دوربين اعتراف کنند تحت فشار شديد قرار گرفته بودند. اين در حالی است که خود اين دانشجويان هم در جلسات دادگاه و از طريق وکيل مدافع و خانواده هايشان بارها اعلام کرده اند که تحت شکنجه بوده اند.


مجيد شيخ پور می گويد شرايط ظاهری اين سه دانشجو حکايت از تحت فشار بودن آنها داشت و می افزايد:« ضعف مفرط در اين سه دانشجو کاملاْ مشخص بود و لرزش شديد دست ها و پلک زدن های شديد، ناشی از استرس و فشار در آنها بود. ولی چون صورت اين دانشجويان اصلاح نشده بود و لباس بر تن داشتند ما نتوانستيم سرخی يا کبودی در صورت و بدنشان ببينيم.»


مجيد شيخ پور همچنين می گويد او، مقداد خليل پور و پويان محموديان نيز در هنگام بازداشت تحت فشار قرار داشته اند و می افزايد:« در بازجويی ها، بر روی ما نيز فشار بود ولی شرايط به گونه ای شد که اين سه نفر مقصر اصلی شناخته شدند. فشار بر روی آنها، پيش از اين هم بارها از طريق نامه و والدين دانشجوها به اذهان عمومی اعلام شده بود. »


در همين حال، در پی پخش شايعاتی مبنی بر احتمال پخش فيلمی با عنوان خط سياه، فيلم اعترافات سه دانشجوی در بند دانشگاه امير کبير، مجيد توکلی، يکی از اين دانشجويان در نامه ای که از زندان اوين نوشته است، اعلام کرده که فيلم اعترافات او و دو دانشجوی ديگر، احسان منصوری و احمد قصابان تحت فشار و شکنجه گرفته شده است.


مجيد توکلی در اين نامه می نويسد:«مطالب روز ۱۶ خرداد به صورت دسته جمعی و با حضور مجيد شيخ پور، پويان محموديان و مقداد خليل پور برای تکميل روند پرونده سازی وزارت اطلاعات در اخذ اعترافات، کذب و تحت فشار و شکنجه بوده است. تاييد انتشار نشريات توسط ما پس از تحمل شکنجه های فراوان و تحت نظر بازجو ها و با قول آزادی سريع مجيد شيخ پور، پويان محموديان و مقداد خليل پور و عدم ادامه روند بازداشت های غير عقلانی و غير انسانی بوده است.»


در ادامه اين نامه آمده است:« لباس های مخصوص بند ۲۰۹ اوين و چهره های آشفته و نا مرتب من و دو دانشجوی ديگر خود گواه فشارهای اعمال شده بر ما است.»


«مدرکی علیه دانشجویان وجود ندارد»


محمد علی دادخواه، وکيل مدافع مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری ، سه دانشجوی در بند دانشگاه امير کبير در گفت و گو با راديو فردا می گويد که دادگاه هيچ مدرکی عليه اين سه دانشجوی در بند ندارد.


او می افزايد:«اين سه دانشجو در دادگاه انقلاب صراحتا" اعلام کردند که تحت شرايطی نامناسب از آنها اقاريری گرفته اند و بهمين علت دادگاه بعدی يعنی دادگاه عمومی اصولا" به آنها اعتبار نداد و بر همين پايه بود که نهايتا" اعلام کرديم که دليل قابل قبولی را ارائه بدهيد و نماينده دادستان در دادگاه هيچ دليلی ارائه نتوانستند بدهند . بعدا" در دادگاه تجديد نظر اعلام کرده بودند که فرصت کم بوده و يک هفته را هم دادگاه به دادستان برای ارائه دليل فرصت داده بود که در اين فرصت هم هيچ دليلی حاکی از وقوع جرم ارائه نشد.»


مجيد توکلی، دانشجوی در بند دانشگاه امير کبير در ادامه نامه خود از زندان اوين می نويسد:«اين مصاحبه اگرچه در دفتر رياست بند امنيتی ۲۰۹ و بر روی مبلمان دفتر وی و با پس زمينه يخچال و تلويزيون صورت گرفته که تداعی فضايی از زنداگی معمولی و عادی را دارد، اما با توجه به عدم خروج ما از زندان در طول مدت ۱۰ ماهه بازداشت ، لباس های مخصوص بند ۲۰۹ و چهره های آشفته و رو به تحليل رفته، مهر تاييدی بر فشارها و شکنجه های بازجويان و ضابطان دستگاه های امنيتی و اطلاعاتی است.»


«اقرار با تهديد اعتبار ندارد»


  • «صحبت های ما باعث عصبانيت بازجوها شد زيرا ما به رفتار آنها اعتراض و اعترافات را ساختگی عنوان کرديم. اين موضوع مزيد بر علت شد که بيش از يک ماه ديگر در بازداشت باقی بمانيم.»
مجيد شيخ پور

محمد علی دادخواه، وکيل مدافع مجيد توکلی و دو دانشجوی دربند ديگر دانشگاه امير کبير به راديو فردا می گويد که اعتراف تحت شکنجه اعتبار قانونی ندارد و می افزايد:« در قانون اساسی صراحتا" اعلام شده که هر اقرار و اعلامی که مبتنی بر شکنجه باشد فاقد اعتبار است. مضافا" به اينکه در باب ادله اثبات دعوی در قانون مدنی نيز بر اين مهم پای فشرده شده که هرنوع اقراری که متکی به تهديد باشد، از درجه اعتبار ساقط است.»


محمد علی دادخواه در ادامه می افزايد:« در نظام جهانی يعنی اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی نيز بر اين مهم پای فشرده اند که رسيدگی به پرونده نبايد مبتنی بر جبر، فشار و شکنجه باشد.»


وکيل مدافع مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری درباره آخرين وضعيت پرونده اين سه دانشجوی دانشگاه امير کبير می گويد:« آخرين دفاع از موکلان من اخذ شده است و دادگاه بايد حکم بدهد. يعنی برابر قانون فرصت و مهلتی را که قانونگذار برای صدور حکم اعلام کرده است، سپری شده است.»


محمد علی دادخواه در ادامه می گويد اميدوار است با توجه به اينکه در نظام کهن سرزمين ايران، عيد نوروز با توجه به اينکه همزمان با اعتدال هوا است، عدالت و دادگری را به ياد بياورد . دادگاه نسبت به اين مهم اتخاذ تصميم کند که اين جو.انان در آغاز سال نو به خانه های خود و در ميان خانواده هايشان بازگردد.»


مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان از ارديبهشت ماه تا کنون به اتهام چاپ و توزيع نشريات دانشجويی که مقامات جمهوری اسلامی می گويند در آن ها به مقدسات اسلام توهين شده است، در زندان هستند. دانشجويان هر گونه ارتباطی با اين نشريات را رد کرده و می گويند لوگوی نشريات جعل شده است.


اين سه دانشجو پس از تحمل هشت ماه زندان توسط دادگاه عمومی تهران از اتهامات توهين به مقدسات دينی، توهين به حرم اهل بيت مسلمانان، توهين به مراجع تقليد مسلمانان، توهين به مردم شهر قم، توهين به زنان محجبه و جوانان متشرع، توهين به مسوولان نظام جمهوری اسلامی ايران، رياست جمهوری، وزير علوم و مسوولين دانشگاه امير کبير تبرئه شدند.


به گفته وکيل مدافع اين سه دانشجو، خانواده های آنان بنا بر حکم قاضی وثيقه های هشتاد ميليون تومانی پرداخت کرده اند و بر پايه قانون پس از پرداخت وثيقه بايد پس از ۲۴ ساعت آزاد می شدند.


برخی از فعالان دانشجويی برخوردهای صورت گرفته با دانشجويان دانشگاه امير کبير را نتيجه اعتراض دانشجويان اين دانشگاه به محمود احمدی نژاد می دانند.


محمود احمدی نژاد روز بيستم آذر ماه سال ۱۳۸۵ وقتی در دانشگاه امير کبير حضور يافت، با اعتراض شديد دانشجويان رو به رو شد و اين اعتراض تا آنجا پيش رفت که دانشجويان معترض عکس رييس جمهوری را سوزاندند.


XS
SM
MD
LG