لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۱۳

عباس عراقچی: اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و آمریکا از فردا برخی تحریم ها را لغو می کنند


ﻋﺒﺎس ﻋﺮاﻗﭽﯽ، معاون وزارتخارجه ایران می گوید وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست دوشنبه خود در بروکسل، ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن دﺳﺘﻪ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ هسته ای ژﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻐﻮ ﺷﻮد، اﺻﻼح ﻣﯽ کنند.
آقای عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، در مورد اقدام های آمریکا نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است که ﻃﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ هم ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ژﻧﻮ روز دوشنبه دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ابلاغ می کند.
عباس عراقچی افزوده است که اﯾﺮان هم ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی 20 درﺻﺪ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
XS
SM
MD
LG