لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۴۰

وزیر کشور ایران: ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ۵ ﺷﮭﺮ ﺑه ﻋﮭﺪه ﺑﺴﯿﺞ ﮔﺬاﺷﺘه می شود


عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیرکشور و دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرایران گفته است مبارزه با مواد مخدر در ۵ شهر به عهده بسیج گذاشته می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رحمانی فضلی افزوده که این طﺮح به صورت پایلوت در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺴﯿﺞ ﻗﺮار داده شده است ﺗﺎ اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را در این پنج مرکز استان ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ سازماندهی کند و از آنجایی که ارزیابی ها مثبت بوده است، آنها تصمیم گرفته اند تا بسیج برای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی، درﻣﺎن و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وارد ﻋﻤﻞ شود.
وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از این ۵ ﺷﮭﺮ نام نبرده و تنها گفته است که این شهرها ﺟﺰء ﭘﺮﺷﯿﻮع ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ھﺴﺘﻨﺪ.
XS
SM
MD
LG