لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۲

گزارش مرکز مطالعات وزارت خارجه اسراييل درباره احمدی نزاد


طبق گزارش مرکز مطالعات وزارت امور خارجه اسراییل موقعیت محمود احمدی نژاد در ساختار سیاسی ایران رو به تضعیف است

روزنامه «يديعوت اخرونوت» بخش هايی ازگزارش مرکز مطالعات وزارت امور خارجه اسراييل درباره موقعيت محمود احمدی نژاد درساختار سیاسی ايران را منتشر کرده است.


گزارش دربرگيرنده ارزيابی پژوهشگران وزارت خارجه اسراييل درباره شدت گرفتن انتقادهای داخلی درکادررهبری جمهوری اسلامی ايران ازاحمدی نژاداست.


روزنامه اسرایيلی «يديعوت اخرونوت» بخش های نتيجه گيری این گزارش را منتشرکرده است.


در این گزارش آمده است که تنها يکسال ونيم پس ازروی کارآمدن دولت محمود احمدی نژاد درايران، بخش های وسيعی ازهيات حاکمه جمهوری اسلامی نيزازاو خسته شده ومجموعه رفتارها، سياست ها، واظهارنظرهای وی رابرای ايران نگران کننده تشخيص می دهند، وبعيد نيست که خود، درجستجوی راهکارهايی برای خارج کردن اوازصحنه قدرت، يا دست کم خنثی کردن او تا هنگامی که پست رياست جمهوری رادردست دارد، برآيند.


حکومت ايران، خود آگاه بود که اعزام احمدی نژاد به کنفرانس مهم بين المللی داووس درسوييس برای جمهوری اسلامی زيان بارخواهدبود، ولذا آقای خاتمی رابه اين همآيش فرستادند، واوتلاش کرد وجهه مقبول تری ازجمهوری اسلامی ارایه دهد
گزارش مرکز مطالعات وزارت امورخارجه اسراییل

دراين راستاست که حجت الاسلام محمد خاتمی وحجت الاسلام اکبرهاشمی رفسنجانی اخيرا فعاليت بيشتری نشان می دهندو حجت الاسلام حسن روحانی (دبير پيشين شورای عالی امنيت جمهوری اسلامی ايران) نيز آشکارترازگذشته ازاحمدی نژاد و تيم هسته ای جديد زبان به انتقاد گشوده ودرپاسخی صريح به حرف های احمدی نژاد که گفته بود، ازآمدن ناوهای امريکایی به خليج فارس باکی ندارد، گفته است : «نبايد به اين تهديدات بی اعتنائی کرد» ونيز درمورد برخی اظهارات ديگر احمدی نژاد ، آقای روحانی گفته است: «بهتراست که جبهه های جديدی برای چالش دربرابر ايران بوجود نيآوريد ومقابله با همان تهديد اصلی وجبهه روبرو که دربرابرشماست، کافی است».


اين سخنان آقای روحانی وبخش ديگری ازانتقادهای مقام های ايران ازاحمدی نژاد، درخبرگزاری ها وبرخی ازمطبوعات ايران نيز بازتاب می يابد.


طبق اين بررسی، حکومت ايران، خود آگاه بود که اعزام احمدی نژاد به کنفرانس مهم بين المللی داووس درسوييس برای جمهوری اسلامی زيان بارخواهدبود، ولذا حجت الاسلام خاتمی رابه اين همآيش فرستادند، واوتلاش کرد وجهه مقبول تری ازجمهوری اسلامی ارایه دهد، وحتی با نمايندگان دوروزنامه اسرایيلی (يديعوت آخرونوت و هاآرتس) مصاحبه کرد هرچند که ناچارشد برای حفظ ظاهر، بعدا اين مصاحبه ها را تکذيب کند.


بنا به ارزيابی پژوهشگران وزارت خارجه اسراییل، که پيوسته رويدادهای ايران رادرعرصه های اجتماعی، سياسی، هسته ای، حقوق بشر وحتی عرصه های ديگری مانند امور ورزشی وهنری ايران پی گيری می کنند، احمدی نژاد دريک روند دايمی، برشمار منتقدان داخلی خود افزوده است.


طبق این گزارش سفرهای استانی آقای احمدی نژادکه تقريبا به تمامی استان های ايران صورت گرفته نه تنها هدف اصلی اوراکه افزايش محبوبيت خود ودولتش بوده، برآورده نکرده است، بلکه يکی ازدلايل اصلی انتقادها ازاونيز همآن وعده های متعددی است که دراين سفرهای استانی می دهد.


نه تنها وعده های کوچک او نظير احداث دو ورزشگاه دخترانه وپسرانه درهريک ازشهرهايی که اوبه آنها سفرکرده عملی نشده است، بلکه وعده های مهمتر جامه عمل نپوشيده واکنون نزديکترين ياران احمدی نژاد نيز معتقدند که اين سفرها، به پرستيژاو لطمه زيادی زده است.


سند وزارت خارجه اسراییل به آخرين مصاحبه محمود احمدی نژاد با تلويزيون جمهوری اسلامی ايران اشاره می کند، که مجری برنامه، پرسش های زيادی کرد که بنوعی،حالت بازگوکردن بخشی ازانتقادهای شديد جامعه وسياستمداران ازرييس جمهوری راداشت.


احمدی نژاد بی وقفه ازخود دفاع می کند وپيوسته درحالت تدافعی است وبنابراين می کوشد خطراتی راکه ممکن است سرراه ايران باشد، دست کم جلوه دهد
گزارش مرکزمطالعات وزارت امورخارجه اسراییل

برای مثال ازاوپرسيده شد، همآيش انکارکنندگان هولوکاست درايران براستی چه دستآوردی داشت وچه ضرورتی برای برپايی اين کنفرانس احساس می کرديد؟ ويا اين پرسش که آقای رييس جمهوری، چرا سياست شما براساس شعار واحساسات آنی است؟ يا اين پرسش که چرا درکمترازچند ماه دوقطعنامه مهم عليه جمهوری اسلامی درشورای امنيت صادرشده است؟


سند وزارت خارجه اسرایيل می گويد، احمدی نژاد بی وقفه ازخود دفاع می کند وپيوسته درحالت تدافعی است وبنابراين می کوشد خطراتی راکه ممکن است سرراه ايران باشد، دست کم جلوه دهد، مانند آن« نفس کشی که سرميدان ايستاده وهمه رابه چالش می طلبد ولی دردل نيزدعامی کند که خطری پيش نيآيد».
اما ديگران به اوپاسخ می دهند که خطرات رابايد جدی گرفت. برای همين بود که حجت الاسلام رفسنجانی هفته گذشته گفت شرائط کنونی راجدی تلقی می کند.


در گزارش وزارت خارجه اسراييل آمده است که احمدی نژاد برای هرکاروهراظهارنظری که بيان می کند، بيشتر وبيشتر موردانتقادقرارمی گيرد، تاجايی که روزنامه «جمهوری اسلامی» ازاو آشکارامی خواهد که هرمنتقد دلسوزی را «بدخواه و دشمن» تلقی نکند و ازحرف زدن بی وقفه درمورد امورهسته ای خودداری کند، که حتی روزنامه «اعتماد» درتهران نوشته است: «ازعجايب ملک ومملکت ما ايران اين است که رييس جمهوريمان با يک نفس، ازبرنامه های هسته ای وقيمت گوجه فرنگی حرف ميزند!!»


XS
SM
MD
LG