لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۳۸

اسراييل درتلاش برای گسترش تحريم ها عليه جمهوری اسلامی


سفيراسراييل درايالات متحده خواهان تشکيل يک جبهه جهانی برای جلوگيری ازسرمايه گذاری بين المللی درايران وطرح های مرتبط با جمهوری اسلامی ايران شده ، وگفته است، همانگونه که جامعه جهانی، حکومت آپارتايد درآفريقای جنوبی را تا ازبين رفتن اين رژيم موردتحريم قرارميد

همزمان با تاييد خبرارسال قريب الوقوع يک ماهواره جديد اطلاعاتی اسراييل به فضا برای رصد کردن طرح های هسته ای ايران، سفيراسراييل درايالات متحده خواهان تشکيل يک جبهه جهانی برای جلوگيری ازسرمايه گذاری بين المللی درايران وطرح های مرتبط با جمهوری اسلامی ايران شده ، وگفته است، همانگونه که جامعه جهانی، حکومت آپارتايد درآفريقای جنوبی را تا ازبين رفتن اين رژيم موردتحريم قرارميداد، اکنون نيز بايد تحريم های مشابهی را عليه نظام حاکم برايران اعمال کند».


اين سخنان سفيراسراييل بخشی ازادامه ناخشنودی اين کشور از«نبود اجماع جهانی درمقابله طرح های هسته ای جمهوری اسلامی ايران» تلقی شده است.


اسراييل ازآنچه که «عدم سرعت کافی درواکنش منسجم جامعه بين المللی دربرابر جمهوری اسلامی ايران» می نامد، ناخرسند است.


اين گزارش ها که شورای امنيت سازمان ملل متحد ممکن است امر تصويب قطعنامه سوم عليه دولت ايران را به تاخير اندازد تا به تلاش ها وتماس های اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی واتحاديه اروپا با نمايندگان دولت ايران امکان موفقيت بدهد، موجب دامن زدن به ناخرسندی اسراييل شده است.


سفير اسراييل درامريکا که درروزهای اخير با نامزدهای دوحزب دمکرات وجمهوريخواه امريکا درانتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۸ آن کشورديدارکرده، درمصاحبه ای که يکشنبه، ۲۲ ژوئيه درروزنامه اسراييلی جروزالم پست منتشرشده، تاثير اقدامات مستقل آمريکا عليه دولت ايران را بسياربيشتر ازتحريم های برقرارشده ازسوی شورای امنيت سازمان ملل عليه جمهوری اسلامی ايران ارزيابی کرده، وگفته است: «اسراييل اميدوار است که ديگرکشورها نيز حس مسئوليتی را که امريکا ازخود نشان می دهد، بروزدهند».


آقای سالای مريدور، به جروزالم پست گفته است: «درهرچه که درآمريکا به امورايران مربوط می شود، اين کشور گام هائی قاطع عليه دولت تهران برمی دارد. نهادهای دولتی آمريکا، کنگره واشنگتن وجامعه امريکا اقدامات لازم را انجام می دهد واخيرا نيزشماربيشتری ازصندوق های بازنشستگی آمريکاييان درايالات مختلف امريکا، سرمايه گذاری درطرح های مرتبط با ايران را ممنوع کرده اند».


خبرگزاری آسوشيتدپرس، چهارشنبه گذشته، هجدهم ژوئيه گزارش داده بود که فرماندار ايالت تگزاس، آقای ريک پری نيز به صف فرماندارانی پيوست که منع سرمايه گذاری صندوق های بازنشستگی امريکاييان ايالت خود را درپروژه های مرتبط با ايران اعلام کرد.


آقای ريک پری که يک جمهوريخواه است، با يادآوری اينکه ماه گذشته درسفر به اسراييل با مقامات اين کشوردرباره ايران گفتگو کرده، افزود، اگرلازم باشد، ازطريق يک نشست ويژه درشورای قانونگذاری ايالت تگزاس، طرح خود را پيش خواهد برد.


اين گزارش ها که شورای امنيت سازمان ملل متحد ممکن است امر تصويب قطعنامه سوم عليه دولت ايران را به تاخير اندازد تا به تلاش ها وتماس های اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی واتحاديه اروپا با نمايندگان دولت ايران امکان موفقيت بدهد، موجب دامن زدن به ناخرسندی اسراييل شده است

به گزارش آسوشيتدپرس، فرماندار پری همچنين گفت: «جمهوری اسلامی ايران به طور روشن حامی تروريسم است، ازنابودی کشوراسراييل وپاک کردن اسراييل ازنقشه جغرافيا سخن می گويد، درحاليکه اسراييل يک هم پيمان امريکا ويک کشور دمکراتيک است».


با وجوداين، سفيراسراييل درامريکا خواهان برداشتن گام های جديدی ازسوی همه نهادهای مالی، دولتی وکنگره امريکا عليه جمهوری اسلامی شد، ودرپيش گرفتن شيوه مشابه مقابله با حکومت نژاد پرست آفريقای جنوبی را توصيه کرد.


اسراييل درطرح ديگری با هدف ايجاد فشار برشورای امنيت سازمان ملل به منظور تصويب سريعتر تحريم ها ومجازات گسترده ترعليه جمهوری اسلامی ايران، درروزهای اخير طوماری را با امضای بيش ازهشتادهزارنفرازامريکايی های دوستداراسراييل به کنگره آمريکا ارائه کرد.


اين طومار همراه با نامه هائی به قلم شماری ازنامزدهای انتخابات رياست جمهوری آمريکا وشخصيت های سرشناس احزاب دمکرات وجمهوريخواه ايالات متحده به سران کنگره ارائه شد.


سناتورهيلاری کلينتون، يکی ازنامزدهای اصلی حزب دمکرات، درنامه خود، آنچه را که «حمايت ايران ازتروريسم» ناميده ، محکوم کرده و نوشته است: «ما نمی توانيم تلاش های ايران را درپشتيبانی ازترور و طرح های هسته ای ناديده بگيريم. ما نمی توانيم دربرابرسرکوبگری های گسترده رژيم ايران عليه زنان و اقليت های ايران سکوت کنيم. ما نبايد تهديدهای ايران عليه موجوديت اسراييل را مورد اغماض قراردهيم».


سناتور سياهپوست دمکرات، باراک اوباما نيز که رقيب اصلی سناتورهيلاری کلينتون است، درنامه ای که درحمايت ازاسراييل همراه با طومار بيش ازهشتادهزار امضا برای کنگره امريکا فرستاده، نوشته است: «اجازه دادن به ايران که به بمب اتم برسد، درواقع، امکان دادن به تهديدی است که نمی توان آنرا تحمل کرد».


آقای جان ادواردز، نامزد پيشين حزب جمهوريخواه برای مقام معاونت رياست جمهوری آمريکا درنامه ای که به سران کنگره تسليم شد، نوشته است: «رسيدن ايران به بمب اتم، تمامی منطقه را به کام رقابت تسليحات هسته ای خواهد برد، که تهديدکننده مستقيم منافع امريکا خواهد بود».


آقای ادواردز نوشته است، وی شخصا از «اقدامات تهاجمی وپرتکاپو برای حل اين معضل به هدف دفاع ازمنافع امريکا حمايت می کند».


درنامه ای که آقای ميت رومنی فرماندار ايالت ماساچوست ويکی ازنامزدهای حزب جمهوريخواه درانتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۸ امريکا درحمايت ازاسراييل برای کنگره امريکا فرستاده، يادآورشده که درمورد تهديدات ايران عليه اسراييل، جمهوريخواهان ودمکرات ها به يکسان درکنار اسراييل می ايستند، و نوشته است: «ايران يک حکومت ناشکيبا و سرکوبگر است که درحال پيشبرد طرح های هسته ای با هدف رسيدن به جنگ افزاراتمی است وحامی تروريسم است ومنافع امريکا درمنطقه را تهديد می کند».


فرماندار رومنی درنامه خود افزوده است: «من ايمان دارم که گروه های راديکال جهادی همراه با گسترش جنگ افزارکشتار همگانی، بزرگترين تهديد برای جامعه جهانی ازپس ازفروپاشی شوروی و قبل ازآن، ازپس ازحکومت نازی ها درآلمان است».


آقای نيوت گينگريچ معاون پيشين مجلس نمايندگان امريکا نيزدرنشست ويژه کنگره امريکا برای بررسی «خطرات ناشی ازجمهوری اسلامی ايران برای اسراييل» گفته است، تلاش برای تغيير سياست های هسته ای ايران کارسازنيست وبايد کوشش ها به تغيير رژيم ايران معطوف باشد.


مقامات اسراييل گفته اند، اميدوارند که پرتاپ ماهواره «تک سار» قدرت اطلاعاتی اسراييل را درپی بردن به نيات برنامه های اتمی ايران افزايش دهد

ماهوار جديد اسراييل


همزمان دراسراييل، مقامات نظامی اين کشور اعلام کردند که ماهواره جديد اسراييل، با نام «تک سار» درماه سپتامبر به فضا فرستاده خواهد شد.


اين مقامات مشخصا اعلام کرده اند که اين ماهواره جديد را برای پيگيری بهتر فعاليت ها درپايگاه های هسته ای ايران درمدارزمين قرارمی دهند.


اين ماهواره با موشک هندی، وازيک پايگاه فضائی هند به فضا فرستاده خواهد شد.


مقامات اسراييل گفته اند، اميدوارند که اين ماهواره قدرت اطلاعاتی اسراييل را درپی بردن به نيات برنامه های اتمی ايران افزايش دهد.


اسراييل ماه گذشته ماهواره «افق هفت» را نيز به فضا فرستاد که ماموريت اطلاعاتی خود را همچنان دنبال می کند.


برتری ماهواره «تک سار» برماهواره «افق هفت» دراين امر اعلام شده که «تک سار» درهرشرائط جوی می تواند ازاجسام وتحرکات بروی کره زمين عکس بگيرد.


وزير دفاع پيشين اسراييل، شائول موفاز اخيرا اعلام کرده بود که اواخر سال ۲۰۰۷، تازه ترين ارزيابی های مشترک اسراييل وآمريکا درمورد برنامه های اتمی ايران به عمل خواهد آمد.


XS
SM
MD
LG