لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ تهران ۱۷:۰۵

معامله برای آزادی: اسرائیل - حماس - حزب الله


روزنامه های اسرائيل جمعه نوشتند، يووال ديسکين رئيس سازمان امنيت داخلی اسرائيل با آزادکردن زندانيان فلسطينی که مرتکب عمليات تروريستی مرگبارنيزشده بودند، بخاطر آزادکردن گيلعاد شليط موافقت کرده است.

گروه حزب الله لبنان با «اطمينان» ازمعامله ای قريب الوقوع با دولت اسرائيل، تدارکات جشنی بزرگ برای استقبال اززندانيان امنيتی را که قراراست ازسوی اسرائيل آزاد شوند، فراهم می کند.


دراسرائيل نيزاعلام شد که دولت اهود اولمرت يکشنبه ۲۹ ژوئن درنشست خود، معامله ای را که قبلا تنظيم شده، به رای گيری هيات وزيران می گذارد.


اين معامله روز دوازدهم ژوئن با ميانجی يک مقام اطلاعاتی و امنيتی دولت آلمان ميان اسرائيل و حزب الله حاصل شد و درروزهای اخير نيز به صورت يک سند، به رشته تحرير درآمد و ازحالت شفاهی خارج شد.


بنابرگزارش های جهان عرب، اين احتمال می رود که اين معامله درپی تصويب آن، درخاک آلمان صورت گيرد، و اسرائيل دو سرباز اسير خود را که در دو سال اخير در اختيارحزب الله بودند، تحويل گيرد و دربرابر، شماری اززندانيان لبنانی را آزاد کند.


قراربود که دولت اسرائيل در دو هفته اخير رای گيری درباره اين معامله را انجام دهد، اما پس ازمخالفت هائی که رئيس موساد و رئيس شباک (سازمان امنيت داخلی اسرائيل) درنشست هيات دولت اسرائيل با آزادی سميرالقنطار- از لبنانی های زندانی - بيان کردند، اهود اولمرت دردادن چراغ سبز لازم برای انجام معامله دچار ترديد جدی شد.


خانواده های سربازان دريک هفته اخير برنامه های زيادی را برای جلب حمايت افکار عمومی اسرائيل سامان دادند و از جمله تظاهراتی مردمی تشکيل داده و درمصاحبه هائی بی شمار با رسانه های اسرائيل شرکت کردند و با ايجاد فشارزياد بر آقای اولمرت، توانستند نظر او را تغيير دهند.


آقای اولمرت و روسای موساد وشباک گفته بودند درحالی که قطعی به نظرمی رسد که دوسرباز اسرائيلی کشته شده اند و حزب الله جسد آنها را تحويل می دهد، آزاد کردن سميرالقنطار يک بهای بسيارسنگين برای اسرائيل است.


مراحل معامله اسرائيل و حماس:
۱ - اسرائيل ۱۵۰ زندانی امنيتی فلسطينی را آزاد می کند.
۲ - حماس گيلعاد شليط سربازاسرائيلی اسير را که ازاواخر ژوئن ۲۰۰۶ دراسارت دارد، به خاک مصرمنتقل می کند و او زيرنظارت دولت مصر قرارمی گيرد و درآنجا او امکان خواهد يافت که با والدينش ديدارکند.
۳ - اسرائيل ۳۰۰ زندانی امنيتی فلسطينی ديگر را آزاد می کند.
۴ - شليط از سوی دولت مصر به اسرائيل تحويل می شود.
۵ - اسرائيل دو ماه پس ازتحويل گرفتن گيلعاد شليط، ۵۵۰ زندانی امنيتی ديگر فلسطينی را آزاد می کند.

سميرالقنطار مشهورترين زندانی عرب غيرفلسطينی درزندان اسرائيل است. او متهم به قتل اعضای يک خانواده اسرائيلی شد و اکنون حدود سه دهه است که درزندان اسرائيل بسرمی برد.


حزب الله دربرابراين گزارش ها که دو سربازاسرائيلی اسيرفوت شده اند، سکوت کرده است.


دو سرباز اسرائيلی درروزنخست جنگ «سی وسه روزه» درژوئيه ۲۰۰۶ به اسارت حزب الله درآمدند.


دراين ميان، مصر با تاييد ادامه ميانجی گری های خود درامر انجام معامله ای قريب الوقوع ميان اسرائيل با سازمان حماس، اعلام کرد: «تا اين تماس ها موفقيت آميزخاتمه نيابد و دود سفيد ازآن بلند نشود، مذاکرات اسرائيل و حماس درقاهره دنبال خواهد شد».


اصطلاح «دود سفيد» را هنگام انتخاب پاپ جديد دردربار واتيکان به کارمی برند، و از تفاهم و موفقيت آميزبودن مذاکرات و يک تلاش سياسی خاص کنايه دارد.


مذاکرات غيرمستقيم اسرائيل و حماس درپی ديدار سه شنبه ۲۴ ژوئن ميان حسنی مبارک رئيس جمهوری مصر با اهود اولمرت نخست وزيراسرائيل که به بندرمصری شرم الشيخ سفرکرده بود، آغاز شده است.


عوفردکل نماينده ارشد وزارت دفاع اسرائيل که ازچهارشنبه به مصرسفرکرده، ازطريق مقامات مصری ازديدگاه های حماس آگاه می شود، و مصری ها پاسخ اسرائيل را به هتل ديگری که محل اقامت هيات اعزامی سازمان حماس است، اطلاع می دهند.


سران حماس انجام مذاکرات فشرده و پيگير را تاييد کرده و از«نرمش ازسوی اسرائيل خبرمی دهند».


سخنگويان حماس می گويند، معامله تبادل اسيران که آنها مايل به اجرای آن هستند، در چند مرحله انجام خواهد شد.


درگام نخست اسرائيل ۱۵۰ زندانی امنيتی فلسطينی را آزاد می کند. درگام دوم، حماس گيلعاد شليط سربازاسرائيلی اسير را که ازاواخر ژوئن ۲۰۰۶ دراسارت دارد، به خاک مصرمنتقل می کند و او زيرنظارت دولت مصر قرارمی گيرد و درآنجا او امکان خواهد يافت که با والدينش ديدارکند و پس ازآنکه درگام سوم اسرائيل ۳۰۰ زندانی امنيتی فلسطينی ديگر را آزاد کند، شليط درگام چهارم اين معامله به اسرائيل تحويل خواهد شد.


درگام پنجم و پايانی، اسرائيل بايد تعهد بسپارد که دو ماه پس ازتحويل گرفتن گيلعاد شليط، ۵۵۰ زندانی امنيتی ديگر فلسطينی را آزاد کند.


روزنامه های اسرائيل جمعه نوشتند، يووال ديسکين رئيس سازمان امنيت داخلی اسرائيل با آزادکردن زندانيان فلسطينی که مرتکب عمليات تروريستی مرگبارنيزشده بودند، بخاطر آزادکردن گيلعاد شليط موافقت کرده است.


شيمون پرز رئيس جمهوری اسرائيل و نيز اهود باراک وزيردفاع اسرائيل پنجشنبه گفتند، اسرائيل بايد «برای هرتلاش لازم و پرداخت هربهائی به هدف آزاد کردن سربازان اسيرخود آماده باشد تا تک تک سربازان اسرائيلی و خانواده آنها با چنين اطمينانی ماموريتهای محوله را انجام دهند.»


معامله اسيران ميان حماس و اسرائيل بخشی ازآتش بسی است که ازپنجشنبه نوزدهم ژوئن ميان طرفين برقرارشده و عليرغم چند مورد حملات راکتی، فعلا به گونه لرزان ادامه يافته است.


آخرين مورد ازپايمال شدن آتش بس جمعه ۲۷ ژوئن رخ داد. وزيرامورخارجه اسرائيل گفته است، به هرمورد نقض آتش بس بايد فورا واکنش نظامی نشان داد.


XS
SM
MD
LG