لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۰:۰۲

يک فرمانده پيشين نيروی هوائی اسرائيل در يک سخنرانی در موسسه ای پژوهشی، ارزيابی کرد که اگر اسرائيل به تاسيسات هسته ای ايران حمله کند، بايد خود را برای بيست روز حملات موشکی از سوی ايران، سوريه، حزب الله و حماس آماده کند.


بنا به ارزيابی او، سوريه و ايران می توانند تا سيصد فروند موشک های اسکاد و شهاب شليک کنند و اسرائيل می تواند با کاربرد حداکثرهفتصد فروند ضد موشک، اين موشک ها را خنثی کند اما برای مقابله با راکت های کوتاه برد و خمپاره هائی که احتمالا ازسوی نوارغزه به اسرائيل شليک خواهد شد، اسرائيل بايد توانائی های خود را تقويت کند.


ژنرال ايتان بن الياهو، فرمانده ايرانی زاده اسبق نيروی هوائی اسرائيل ارزيابی می کند که درکنارموشک های اسکاد و شهابی که ازسوی سوريه و ايران به طرف اسرائيل شليک خواهد شد، ممکن است ۵ هزارفروند موشک کاتيوشا نيز عمدتا ازسوی حزب الله درجنوب لبنان اسرائيل را نشانه بگيرد.


در اين سخنرانی درموسسه ای که برای «حمايت ازپشت جبهه اسرائيل» درپی جنگ دو سال پيش اسرائيل و حزب الله برپا شد، ژنرال ايتان بن الياهو خواهان آن شد که اسرائيل برای طراحی و توليد تجهيزات نظامی پرقدرت برای مقابله با تهديد ناشی ازجنگ افزارکشتار همگانی و خطرات غيرمتعارف، بالاترين اولويت را قائل شود.


ژنرال بن الياهو دراين سخنرانی گفت، دردهه پنجاه ميلادی، ارتش اسرائيل قائل به فرضيه «حمله پيشگيرانه» بود و باورداشت که ازطريق حمله پيشگيرانه، برتری هوائی خود را حفظ می کند.


به گفته وی براساس اين فرضيه بود که تا نبرد «يوم کيپور» درسال ۱۹۷۳، اسرائيل قدرت نظامی خود را با هزينه ای معادل سی تا سی و پنج ميليارد دلارساخت، و درنبردهای «شش روزه» و «يوم کيپور» برای داشتن برتری نظامی بيشترين تلاش را نشان داد.


او تاکيد می کند که اسرائيل توانست نيروی هوائی همه کشورهائی را که درجنگ با اسرائيل درگيرشده بودند، خنثی کند، و همزمان برنامه ها برای تقويت پدافند هوائی ازطريق آتشباری زمينی به مرحله اجرا درآمد.


اما هنگامی که عراق، اسرائيل را با موشک های اسکاد مورد حمله قرارداد، اسرائيل برای نخستين بار با خطرازنوع جديدی روبرو شد و پشت جبهه اسرائيل به «خط مقدم جبهه» تبديل شد و اين امر تئوريهای نظامی اسرائيل را تغيير داد بويژه آنکه درجنگ «سی و سه روزه» نيز حزب الله چهارهزارفروند راکت کوتاه برد و حدود دويست فروند موشک ميان برد به سوی اسرائيل شليک کرد.


درسال های اخير نيز حماس و سايرگروههای فلسطينی هزاران فروند راکت ساخته دست، به خاک اسرائيل شليک کرده اند. اين امرموجب شد که هزينه نظامی و دفاعی اسرائيل به پنجاه ميليارد دلارافزايش يابد.


به گفته او، اسرائيل برای شکار موشکهای ميان برد ازناحيه سوريه، بايد ازتوانائی های زمينی خود استفاده کند.


او معتقداست که اگر سوريه به ياری ايران اقدام کند و وارد جنگ شود، اسرائيل بايد سريعا خود را برای حفظ برتری هوائی برسوريه آماده کند و نيز قوای زمينی خود را عليه سوريه به کارگيرد.


ژنرال بن الياهو معتقداست لبنان درنبرد احتمالی پيش روی منطقه ای با اسرائيل نمی تواند نقش مهم ايفا کند زيرا برتری مطلق هوائی اسرائيل برلبنان روشن است و حملات هوائی اسرائيل عليه سکوهای شليک موشکهای ميان برد، همراه با حمله زمينی برای غلبه برراکتهای کوتاه برد درلبنان که حزب الله بخواهد آنرا به اسرائيل شيلک کند، کفايت می کند.


ژنرال بن الياهو ارزيابی می کند که پشت جبهه اسرائيل دريک جنگ جديد، در ناحيه جنوب و حتی برخی نواحی مرکزی خود، ازحملات راکتی متعدد تشکل های فلسطينی رنج برد، وبايد تدابيرامنيتی خود را برای حفظ پشت جبهه دراين نواحی شدت بخشد و تجهيزات لازم را مستقر کند.


ژنرال دوران احتياط بن الياهو، ازژوئيه ۱۹۹۶ تا آوريل ۲۰۰۰ فرماندهی نيروی هوائی اسرائيل را دردست داشت.


او درسال ۱۹۴۴ درشهر اورشليم، ازپدری ايرانی و مادری اروپائی زاده شد. خانواده پدراو ازيهوديانی بودند که درهمدان زندگی کرده و دراوائل قرن بيستم، مدتها پيش ازاستقلال اسرائيل، به اين سرزمين مهاجرت کردند.


او که فوق ليسانس رشته مديريت بازرگانی ازدانشگاه هاروارد آمريکا را نيزدارد، درهشت سالی که ازخاتمه فرماندهی نيروی هوائی می گذرد، رياست صنايع «سنتری تکنولوژی» را که يک گروه متخصص امورصنايع نظامی وهوائی است، دردست دارد، و نيز عضو هيات مرکزی موسسه مطالعات هوا- فضای اسرائيل و عضو چند نهاد و موسسه ديگر مرتبط با نيروی هوائی اسرائيل است.


XS
SM
MD
LG