لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۴۸

حکم زندان سه دانشجو؛ مصداق آشکار نقض قانون و حقوق بشر


احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی در دادگاه تجديد نظر به ترتيب به بيست و دو، بيست و شش و سی ماه زندان محکوم شده اند.

کميته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير با انتشار بيانيه ای به صدور حکم حبس برای سه دانشجوی در بند اين دانشگاه، احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی اعتراض کرده است.


در همين حال محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکيل مدافع اين سه دانشجو می گويد به حکم صادره اعتراض دارد و از طريق اعاده دادرسی و کميته نظارت و پيگيری قوه قضاييه به حکم اعتراض خواهد کرد.


احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی در دادگاه تجديد نظر به ترتيب به بيست و دو، بيست و شش و سی ماه زندان محکوم شده اند.


اين سه دانشجو از ارديبهشت ماه گذشته تا کنون در زندان به سر می برند.


کميته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشجويان امير کبير در بيانيه خود آورده است:« صدور حکم نهايی دادگاه غير علنی تجديد نظر سه دانشجوی دانشگاه امير کبير به رياست رييس شعبه ۴۴ دادگاه تجديد نظر استان تهران، قاضی ساعدی، خاتمه روند دادرسی بود که بی ترديد آشکارترين مصاديق نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، قواعد، ترتيبات و استانداردهای حقوق بشر بين المللی را در بر داشت.»


  • اگر دليل جديدی ارائه می دادند، امکان محکوميت دانشجويان در دادگاه تجديد نظر بود. اما ايراد من به حکم دادگاه تجديد نظر اين است که چگونه دادگاه بدون هيچ دليلی اين دانشجويان را محکوم کرده است. ايراد من بر اين است که هيچ دليلی فارغ از رسيدگی بدوی در دادگاه تجديد نظر ارائه و اضافه نشده است.
محمد علی دادخواه، وکيل مدافع سه دانشجوی زندانی

کميته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير با استناد به موارد نقض شده از انون اساسی و تعهدات بين المللی ايران، حکم صادره را بی اساس و ناعادلانه و فاقد دلايل محکمه پسند دانسته و ضمن محکوم کردن اين حکم، به استناد اعترافات اخذ شده تحت شکنجه که بارها توسط خود دانشجويان و خانواده هايشان اعلام شده، همه محافل و نهادهای حامی و بانی حقوق بشر داخلی و بين المللی را به اقدامات و تلاش های موثر در جلوگيری از آنچه نقض گسترده تر حقوق انسانی و دانشجويان ناميده، فرا خوانده است.

محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکيل مدافع سه دانشجوی دربند امير کبير در گفت و گو با راديو فردا می گويد نسبت به اين حکم اعتراض دارد و می افزايد:« از طريق عادی به حکم دادگاه تجديد نظر نمی توان اعتراض کرد . اما از دو طريق فوق العاده اعاده دادرسی و از طريق هيات نظارت و پيگيری قوه قضاييه به اين حکم اعتراض خواهم کرد.»


آقای دادخواه می گويد:« دادگاه به عنوان قوه مستقل و دادرس به عنوان داور بی طرف بايد در همه موارد اظهار عقيده کند و در همه نظام های مترقی اصل بر اين استوار است که هر کسی ادعايی می کند، بايد دلايل و مستندات خود را ارائه دهد.»


وی می افزايد:« در پرونده حاضر هنگام رسيدگی در دادگاه بدوی، در دادگاه انقلاب به لپ تابی استناد شد که متعلق به دانشجويان بود و مقامات می گفتند اين دانشجويان با استفاده از اين لپ تاب نشريات دانشجويی را منتشر کرده اند.»


اين وکيل دادگستری در ادامه می گويد علی رغم اينکه ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی صراحتا می گويد که بايد دلايل همراه پرونده باشد، هيچ دليلی برای اين ادعا ارائه نشد و می افزايد:« رييس دادگاه بدوی کيفری به دادستان اعلام کرد که دلايل خود را ارائه دهد و چون اين دلايل را برای اغنای دادگاه نسبت به صدور حکم مجرميت کافی ندانست، داگاه يک هفته مهلت داد که دادستان ارائه دليل کند، اما در پايان مهلت دادستان هيچ دليلی ارائه نداد.»


محمد علی دادخواه می افزايد:«به همين دليل در حکم دادگاه بدوی صراحتا ذکر شده است که به دليل نبودن دلايل کافی اين سه دانشجو تبرئه می شوند. در دادگاه تجديد نظر هم باز هيچ دليل وجود نداشت. در اين پرونده من و دخترم، مليحه دادخواه که دفاع از اين پرونده را بر عهده داشتيم، اعلام کرديم اگر دليلی در خصوص پرونده دارند ارائه دهند، اما دادستان هيچ دليلی ارائه نکرد. هر کس ادعايی می کند بايد برای ادعا دليل بياورد، در غير اين صورت، اصل برائت حاکم است.»


وکيل مدافع احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی اظهار اميدواری می کند که به علت اينکه از حيثيت و اعتبار قوه قضاييه در خصوص اجرای قانون و توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی دفاع شود، مقامات قضايی به ويژه هيئت نظارت و پيگيری قوه قضاييه، نسبت به شکستن اين حکم که دور از موازين يک رسيدگی عادلانه و منصفانه صادر شده است، اتخاذ تصميم شايسته کنند و اين سه دانشجو از زندان آزاد شوند.


  • پس از صدور حکم دادگاه تجديد نظر با فرزندم تلفنی صحبت کردم. روحيه اش اصلا خوب نبود. از اين حکم ناراضی بود. ما هم به اين حکم اعتراض داريم.
پدر احمد قصابان

صدور حکم دادگاه تحديد نظر برای مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان در حالی صورت می گيرد که اين سه دانشجو پس از تحمل هشت ماه زندان توسط دادگاه عمومی تهران از اتهامات توهين به مقدسات دينی، توهين به حرم اهل بيت مسلمانان، توهين به مراجع تقليد مسلمانان، توهين به مردم شهر قم، توهين به زنان محجبه و جوانان متشرع، توهين به مسئولان نظام جمهوری اسلامی ايران، رياست جمهوری، وزير علوم و مسئولان دانشگاه امير کبير تبرئه شدند.


محمد علی دادخواه با اشاره به اينکه اين سه دانشجو پيشتر تبرئه شده بودند، می گويد:«اگر دليل جديدی ارائه می دادند، امکان محکوميت دانشجويان در دادگاه تجديد نظر بود. اما ايراد من به حکم دادگاه تجديد نظر اين است که چگونه دادگاه بدون هيچ دليلی اين دانشجويان را محکوم کرده است. ايراد من بر اين است که هيچ دليلی فارغ از رسيدگی بدوی در دادگاه تجديد نظر ارائه و اضافه نشده است.»


خانواده های احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی پيشتر وثيقه های ۸۰ ميليون تومانی برای آزادی فرزندانشان پرداخته بودند.


پدر احمد قصابان، يکی از سه دانشجوی زندانی دانشگاه امير کبير در گفت و گو با راديو فردا به حکم صادر شده در دادگاه تجديد نظر برای فرزندش و دو دانشجوی ديگر اعتراض می کند و می گويد:« حکم دادگاه از نظر ما عادلانه نيست. اين سه دانشجو بی گناه هستند و بايد تبرئه می شدند.»


پدر اين دانشجوی زندانی در ادامه می گويد که پس از صدور حکم دادگاه تجديد نظر با فرزندش تلفنی صحبت کرده است و می افزايد:« روحيه فرزندم اصلا خوب نبود. از اين حکم ناراضی بود. ما هم به اين حکم اعتراض داريم.»


در همين حال مادر مجيد توکلی نيز در گفت و گو با راديو فردا در واکنش به حکم دادگاه تجديد نظر می گويد که اين سه دانشجو بی گناه هستند و خانواده های دانشجويان انتظار نداشتند چنين حکمی برای آنها صادر شود.


وی می گويد:«اين سه دانشجو تبرئه شده بودند، ما انتظار چنين حکمی را نداشتيم. خيلی سخت و ناراحت کننده بود. اين سه دانشجو بی گناه هستند. نشريه ای که به آنها نسبت داده اند، جعلی بوده است. ما انتظار داشتيم فرزندانمان آزاد شوند. من حال خوبی ندارم. از زمانی که اين حکم اعلام شده، ناراحت و نگران هستم.»


  • اين سه دانشجو تبرئه شده بودند، ما انتظار چنين حکمی را نداشتيم. خيلی سخت و ناراحت کننده بود. اين سه دانشجو بی گناه هستند. نشريه ای که به آنها نسبت داده اند، جعلی بوده است. ما انتظار داشتيم فرزندانمان آزاد شوند. من حال خوبی ندارم. از زمانی که اين حکم اعلام شده، ناراحت و نگران هستم.
مادر مجيد توکلی

مادر مجيد توکلی با بغض می گويد که روز سه شنبه با فرزندش تلفنی صحبت کرده و می افزايد:« ديروز پسرم تلفن کرد. من نمی توانستم از شدت ناراحتی با او صحبت کنم.(صدای گريه) من خيلی گريه کردم. امروز صبح هم تلفن کرد و گفت مادر ناراحت نباش. برای يک مادر که يک سال است فرزندش را نديده است، يک سال است چشم انتظار فرزند بی گناهش است، خيلی سخت است. (صدای گريه) من نمی دانم به چه کسی درد دل کنم. نمی دانم از چه کسی شکايت کنم. (صدای گريه) از هر کس که هر کاری می تواند برای فرزندم بکند خواهش می کنم يک قدم خير برای آنها بردارد....»


نريمان مصطفوی، از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير پس از اعلام حکم دادگاه تجديد نظر در گفت و گو با راديو فردا در واکنش به اعلام خبر محکوميت حبس برای سه دانشجوی دانشگاه امير کبير می گويد:« حکمی که اعلام شده، جريان دانشجويی به ويژه فعالان دانشجويی دانشگاه امير کبير را در بهت فرو برده است.»


سه دانشجوی دانشگاه امير کبير بارها در نامه هايی که از زندان نوشتند و در ملاقات های حضوری با خانواده هايشان اعلام کردند که تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف به چاپ و انتشار نشريات دانشجويی شده اند که مقامات جمهوری اسلامی می گويند در آنها به مقدسات اسلام توهين شده است.


برخی از فعالان دانشجويی برخوردهای صورت گرفته با دانشجويان دانشگاه امير کبير را نتيجه اعتراض دانشجويان اين دانشگاه به محمود احمدی نژاد می دانند.


محمود احمدی نژاد روز بيستم آذر ماه سال ۱۳۸۵ وقتی در دانشگاه امير کبير حضور يافت، با اعتراض شديد دانشجويان رو به رو شد و اين اعتراض تا آنجا پيش رفت که دانشجويان معترض عکس رييس جمهوری را سوزاندند.


  • 16x9 Image

    فرین عاصمی

    فرین عاصمی از دبیران، خبرنگار و مجری رادیو فرداست. او از سال ۱۳۸۲ به رادیو فردا پیوسته و پیش از آن در بعضی از روزنامه‌های داخلی از جمله روزنامه ایران کار می‌کرد. او بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ مدتی در بی‌بی‌سی فارسی مشغول به کار بود و از سال ۱۳۸۹ تاکنون هم در رادیو فردا مشغول است.

    فرین عاصمی را در تلگرام در این کانال دنبال کنید: ​https://telegram.me/Fareenassemi

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG